BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sidorowicz Ludmiła
Title
Specyfika białoruskich rozważań nad moralnością
The Specification of Belorussian Consideration about Morality
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 305-312, bibliogr. 14 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Społeczeństwo, Religia, Kultura, Moralność
Society, Religion, Culture, Morality
Note
summ
Country
Białoruś
Belarus
Abstract
Moralność jest jedną z najważniejszych i znaczących kategorii dla współczesnego społeczeństwa. Jej istotę i wewnętrzną treść na różne sposoby wyjaśniają poszczególni naukowcy i myśliciele. Jednak przy istniejących rozbieżnościach większość z nich zgadza się co do tego, że moralność zawsze była i obecnie także jest, tym duchowym rdzeniem, z którego wywodzi się kultura każdego narodu a zarazem i całej ludzkości. To właśnie ona określa poziom człowieczeństwa w człowieku i w społeczeństwie, czyli zakres ludzkiej duchowości.(fragment tekstu)

The author is convinced that the morality is one of the most important factors, which condition creating of humanistic relations between people, and also an individual relation of person to natural environment. At present the moral crisis is visible on society. This crisis concerns especially the process of revaluating the moral rules. On the market societies everything alienates and everything is for sale. Every nation or nationality has its own history and own culture, which can be a new foundation for shaping a new morality. Morality and moral worths( values) problem are one of the most important problems undertaken by belorussian philosophy. Basic meaning for moral and spirit education has the believing in God and contents of Christian education. This education is inspired by belorussian intellectual tradition founed on works written by Simeon Połocki and Cyryl Turowksi. They both says that a man is responsible for his own deeds before a God and society. In author conclusion we can read that Turowski's and Połocki's considerations are still actual, so now is the right time to come back to source of belarussian culture and avert a moral crisis.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Rosenko M.N., Osnovy etičeskih znani, Sankt Petersburg 1998.
 2. Ožegov S.I., Švedova N.J., Tolkovyj slovar russkovo jazyka, Moskva 1997.
 3. Bolšoj tolkovyj slovar russkovo jazyka, Sankt Petersburg 1998.
 4. Kozel А.А., Filosofskaja mysl Belorusi, Minsk 2004.
 5. Zlatostroj. Derevnaja Rus X - XIII w., Мoskva 1990.
 6. Simeon Polocki, Virši, ed. V.G. Korotkij, Minsk 1990.
 7. Asvetniki ziamli Belaruskaj: Encikl. Davednik, ed. P. Paškou і іnn., Minsk 2001.
 8. Sobranie sočinieni Georgi Konninskovo, ed. А.А. Kozela, Sankt Petersburg 1861.
 9. Pamiatniki filosofskoj mysli Bielorussi XVII w. - Pierv. pol. XVIII w., Minsk 1991.
 10. Pamiatniki literatury drevnej Rusi. XVII viek. Kniga 3, ed. L. Dimitrieva, D. Likhačeva, Moskva 1994.
 11. Skrynčenko D.V., Cennost po sovremienno-filosofskomu i khristianskomu učeniu, Sankt Petersburg 1908.
 12. Czarnecki P., Etyczne dylematy współczesności, Warszawa 2008.
 13. Czarnecki P., Zarys etyki, Lublin 2008.
 14. Czarnecki P., Etyka, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu