BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bargłowska Danuta (Politechnika Białostocka)
Title
Problem wyboru metody wspomagającej podejmowanie decyzji w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
Selection of Method Supporting Decision Making Process in Strategic Assessment of Environmental Impact
Source
Ekonomia i Środowisko, 2001, nr 1 (18), s. 43-56, rys.,bibliogr.5 poz.
Economics and Environment
Keyword
Ochrona środowiska, Decyzje strategiczne, Ocena środowiska przyrodniczego, Zagospodarowanie przestrzenne, Efektywność ekonomiczna
Environmental protection, Strategic decisions, Environmental assessment, Spatial development, Economic efficiency
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Podstawą decyzji strategicznych, tak jak wszystkich decyzji, jest wybór rozwiązujący pewien problem, względnie przyjmujący jeden z wariantów działania. Istotna jest ważność problemów oraz wielkość przestrzeni i okres związany z wariantami działania. Problem strategiczny ma charakter kompleksowy, zorientowany na przyszłość, otwarty, kreatywny. Decyzja podjęta w efekcie jego rozwiązania powoduje długofalowe skutki i jest obarczona względnie dużym ryzykiem niepowodzenia. Tego rodzaju decyzjom zawsze towarzyszy implikacja: problem (wariant) strategiczny =» decyzja strategiczna. Działania prośrodowiskowe wymagają działań lokalnych, jednak skoordynowanych z myśleniem globalnym; taką szansę stwarzają oceny strategiczne, które zgodnie z kierunkiem holistycznym ujmują skutki środowiskowe w sposób systemowy, globalnie i długookresowo. Podjęcie decyzji strategicznej poprzedzają analizy efektów ekonomicznych i społecznych. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOS) wprowadza obowiązek przeanalizowania wpływu realizacji decyzji strategicznej również na środowisko przyrodnicze. (fragment tekstu)

The result of a decision making process should be the choice of a variant of operation. Making of a strategic decision is preceded by the analysis of economic and social effects. Strategic environmental impact assessment (EIA) require forecasts in respect of the consequences of a strategic decision to natural environment. Environmental issues should be treated on a broad basis accounting for multidimensional aspects and procedural flexibility. In case of issues being the subject of analyses for strategic assessment it is necessary to refer to formal methods and tools. The basis of EIA should be systems analysis and multicriteria models supporting the decision making process and formalising the assessment process and the final presentation thereof. The choice of the supporting method is a discrete multicriteria decision making problem. It can be solved by a group of incomparable methods of which we know there arc no better. The choice of such group of methods should be a well-informed choice made in accordance with a specified procedure. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. E.Drużyńska, Wspomaganie wielokryterialnych wyborów w zarządzaniu zasobami wodnymi. Wyd. Polit.Krakowskiej im T.Kościuszki, Kraków 1999, s. 12-19
  2. R.Janikowski, Wielokryterialny model decyzyjny jako narzędzie oceny oddziaływania projektowanej działalności człowieka na środowisko, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice 1993, s.66-67
  3. A.Sas-Bojarska, A.Tyszecki, J.Żelaziński, Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce samorządu terytorialnego, Materiały konferencyjne, Wyd. ABRYS, Poznań 1997, s.4
  4. J.Zieńko, Problemy lokalizowania inwestycji metody ocen oddziaływania na środowisko, Polit. Szczecińska, Szczecin 1994, s. 14
  5. Ph.Vincke, M.Gassner, B.Roy, Miiiticriteria decision aid, John Villey&Sons, New York 1992
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu