BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sierdiukowa Łarysa (Państwowy Uniwersytet Techniczny w Saratowie)
Title
Rola systemów logistycznych w zrównoważonym rozwoju
Role of Logistic Systems in Sustainable Development
Source
Ekonomia i Środowisko, 2001, nr 1 (18), s. 95-102, rys.,tab.
Economics and Environment
Keyword
Rozwój zrównoważony, Zarządzanie logistyczne, Ochrona środowiska, Recykling
Sustainable development, Logistic management, Environmental protection, Recycling
Note
summ.
Country
Polska, Rosja
Poland, Russia
Abstract
Ludzkość przez ostatnie trzy stulecia wskutek ogromnej presji na środowisko przyrodnicze doprowadziła do katastrofy ekologicznej. Na ziemi ubyło słodkiej wody, obniżyła się wydajność ziem ornych, wzrósł poziom zanieczyszczenia atmosfery, wody, gleb. Stały rozwój musi być związany z zachowaniem naturalnego potencjału, który zmniejszył się o 40%. Społeczeństwo ochrom środowisko przed skażeniem odpadami, tworzy ekologicznie bezpieczne technologie, wdraża produkcję bezodpadową, przywraca stan pierwotny zniszczonego środowiska. Są to jednak działania niewystarczające. Stały i zrównoważony rozwój należy rozpatrywać na trzech poziomach: państwowym (krajowym), regionalnym oraz pojedynczego przedsiębiorstwa. Na każdym z nich należy określić podstawowe zagrożenia równowagi oraz sposoby ich minimalizowania. W okręgu saratowskim sytuacja środowiska naturalnego jest złożona i niezwykle skomplikowana. Na terenie okręgu na powierzchni 800 km2 znajduje się 650 obiektów, które potencjalnie zagrażają środowisku. Corocznie do atmosfery przedostaje się powyżej 150 tys. ton substancji szkodliwych. Przez teren okręgu przebiegają trzy rurociągi naftowe o kluczowym znaczeniu oraz 18 podstawowych rurociągów gazowych, a także znajdują się 3 stacje podziemnego przechowywania gazu. Duża część rurociągów jest eksploatowana 25-40 lat. Corocznie dochodzi do więcej niż dziesięciu wypadków uszkodzenia rurociągów naftowych, w rezultacie czego skażone zostają gleby i wody podziemne. (fragment tekstu)

Sustainable development should be considered from the point of view of a country, a region and a single enterprise. Each of the aforementioned aspects of the problem requires an identification of the main threat to the balance. The functioning of logistic systems is the process of attainment of desired aims with the existing power resources, organisational structures, technological processes, management systems and limited preservation potential. An important feature of a logistic system is its orientation. A region requires a logistic system meeting the assumptions of sustainable development with a clearly specified objective which once achieved allows for reduction of technological environmental loading.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu