BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jastrzębska-Smolaga Halina (Politechnika Świętokrzyska)
Title
Edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego
Sustainable Development-Oriented Education
Source
Ekonomia i Środowisko, 2001, nr 1 (18), s. 139-154, tab.,bibliogr.3 poz.
Economics and Environment
Keyword
Rozwój zrównoważony, Edukacja ekologiczna, Ochrona środowiska, Świadomość ekologiczna
Sustainable development, Ecology education, Environmental protection, Ecological awareness
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska, Europa
Poland, Europe
Abstract
Niezwykłe przyspieszenie w XIX wieku rozwoju przemysłu i rozszerzanie zasięgu wpływów wielkich światowych systemów religii przyczyniły się do budowania cywilizacji materialnej i umacniania w świadomości społeczeństw antropocentryzmu. W cywilizacji zachodniej umacniało się przekonanie, że ludzkość zajmuje wyjątkową pozycję we wszechświecie i jest celem istnienia kosmosu. Człowiek jest najistotniejszą, najwyższą i bezwzględną wartością, jest miarą wszechrzeczy. Jemu został oddany świat przyrody, aby go sobie podporządkowywał. Jeszcze na początku XX wieku, człowiek "walczył z przyrodą", "wydzierał tajemnice przyrodzie", "zmieniał bieg rzek", wreszcie pod koniec tego stulecia "podbił kosmos". Wydawało się wówczas, że przed człowiekiem jawią się nieograniczone możliwości podporządkowania sobie świata przyrody, a nawet i kosmosu. Powolne "otrzeźwienie" następowało w związku z postrzeganiem przez coraz liczniejsze grono ludzi negatywnych skutków działalności człowieka, w różnych miejscach na kuli ziemskiej. Nastąpił zanik naturalnych ekosystemów, wypieranych przez ekosystemy rolnicze i miejsko-przemysłowe. Innym przejawem działalności człowieka stały się zmiany naturalnych cykli biogeochemicznych oraz wprowadzenie w otoczenie człowieka wielu substancji sztucznych, nie występujących w przyrodzie.(fragment tekstu)

The contemporary world is becoming more and more aware of the necessity of changes in the hitherto trends of civilisation development. The so-called biocentric awareness is developing. From the point of view of psychology the threat to existence and the fear of extinction contribute to the change of attitude to a pro-ecological one. From the point of view of economy education is a service activity of non-pecuniary nature. There is no homogenous structure of demand for ecodevelopment-oriented education. It corresponds to the structure of demand for education for ecodevelopment. Increase of prices for educational services determines the access to education in the society. Payment for education services is a controversial issue and there is no statutory solution that would satisfy the proponents and the opponents of that concept. The commenced reform of the education system and negotiations for the European Union membership bring along more problems in this difficult period for Polish system of education. The presence of market mechanisms in all areas of economic life in the European Union countries exclude other than market solutions in respect of educational services for ecodevelopment (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. E.Kośmicki, Uwagi o genezie świadomości ekologicznej, w: Idee ekologii w świadomości społecznej, red. K.Lastowski, M.Rafmski, Idee Ekologiczne Ser. Szkice, vol.l, Poznań 1992, s.53
  2. E.Aronson, T.D.Wilson, R.M.Akert, Psychologia społeczna, rozdział 8, Postawy i zmiana postaw: wpływanie na myśli i uczucia, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1997
  3. L.Domka, Edukacja ekologiczna drogą do rozwoju zrównoważonego, w: "Zarządzanie i Edukacja" 1997 nr 2-3, s. 15
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu