BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobrzański Grzegorz (Politechnika Białostocka), Oleńska Joanna
Title
Specyfika i kierunki regulacji konfliktów ekologicznych
Specific Nature and Trends of Ecological Issues Regulation
Source
Ekonomia i Środowisko, 2001, nr 1 (18), s. 155-167, bibliogr. 9poz.
Economics and Environment
Keyword
Ochrona środowiska, Konflikty społeczne, Ekologia, Partycypacja publiczna w ochronie środowiska
Environmental protection, Social conflicts, Ecology, Public participation in environmental protection
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Głównym założeniem koncepcji trwałego rozwoju jest szerokie włączenie troski o środowisko, jako podstawy rozwoju społeczno-gospodarczego, we wszystkie realne i regulacyjne działania człowieka. W związku z tym ilość (i zakres) decyzji dotyczących ochrony środowiska jest coraz większa. Niestety, wiele z tych decyzji rodzi społeczny sprzeciw, staje się źródłem konfliktów społecznych. Poprawne uregulowanie tych konfliktów oznacza zbliżanie się do porozumienia umożliwiającego jednoczesne poprawienie stanu środowiska i zaspokojenie potrzeb społecznych.(fragment tekstu)

Incorporation of environmental protection, as the basis of social and economic development, into all real and regulation activities of a man resulted in many decisions on environmental protection. Some of them strongly objected by the society may become the source of social conflicts. Proper regulation of the aforementioned conflicts gets us close to the consensus allowing for the improvement of the state of the environment and satisfaction of social needs i.e. the implementation of the concept of sustainable development. The paper provides a definition of ecological conflicts, presents the specific nature thereof and points to main directions of institutional changes facilitating regulation (avoidance, conciliation, solution) of social conflicts related with environmental protection. Mechanisms which may solve (reduce) conflict situations include: - development of legal guarantees of social consultations and negotiations in the decision making process and access to environmental information - system of compensations for lost benefits; - ecological education; proper preparation of the decision-makers participating in such consultations and negotiations (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J.Macek, Metody rozwiązywania konfliktów ekologicznych, "Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka" 1996 nr 3, s.25-32
  2. Kołodziejski J., Trwale trendy i cechy przekształceń struktury przestrzennej kraju, w:, Model gospodarki przestrzennej ekologicznie uwarunkowanej, red. I.Kołodziejski, A.Tyszecki, Wyd. SGGW-AR, Warszawa 1991, s.59-61
  3. Dutkowski, Konflikty w gospodarowaniu dobrami środowiskowymi, WUG, Gdańsk 1995, s. 13
  4. A. Sadowski, Społeczno-kulturowe skutki poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego na cały obszar Puszczy Białowieskiej, FEŚiZN, Białystok 2000
  5. M.Dutkowski, Konflikty w gospodarowaniu dobrami środowiskowymi, WUG, Gdańsk 1995
  6. Hove S.-van den, participatory approaches to environmental policy-making: the European Commission Climate Policy Process as a case study, "Ecological Economics" 2000 nr 33
  7. R.Dahrendorf: Nowoczesny konflikt społeczny. Esej o polityce i wolności, Czytelnik, Warszawa
  8. Dutkowski M., Konflikty ii' gospodarowaniu dobrami środowiskowymi, WUG, Gdańsk 1995, s.13
  9. T.Markowski, J.Lendzion, Identyfikacja i funkcjonowanie sytuacji konfliktowych w procesie gospodarowania przestrzenią
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu