BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michałowski Artur (Politechnika Białostocka)
Title
Różnorodność biologiczna a rozwój zrównoważony
Biodiversity and Sustainable Development
Source
Ekonomia i Środowisko, 2001, nr 1 (18), s. 169-183, bibliogr.9 poz.
Economics and Environment
Keyword
Różnorodność biologiczna, Środowisko przyrodnicze, Biologia, Ochrona środowiska, Parki narodowe, Rozwój zrównoważony
Biodiversity, Natural environment, Biology, Environmental protection, National parks, Sustainable development
Note
summ.
Company
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Country
Polska
Poland
Abstract
Stan i zasoby środowiska stanowią jeden z trzech najważniejszych - obok społeczeństwa i gospodarki - czynników, które będą determinować warunki i możliwości dalszego rozwoju w XXI wieku. W przyrodzie przebiegają wszelkie procesy związane z życiem, bytowaniem i działalnością gospodarczą. Stan środowiska warunkuje funkcjonowanie ekosystemów, ich zdolności do utylizacji antropogennych odpadów i innych obciążeń oraz możliwość zachowania pożądanej różnorodności biologicznej. Współcześnie do najważniejszych zadań należy zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego, podniesienie jakości życia poprzez zapewnienie dobrego stanu środowiska naturalnego na całym obszarze kraju oraz zagwarantowanie, że polskie dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe przekazane zostanie pokoleniom w stanie umożliwiającym realizację ich aspiracji.(fragment tekstu)

For many years now biodiversity has been stimulating the contemporary ecological thought. It has become the kind of a bridge between the ecology and many areas of natural sciences, nature conservation and environmental protection. More and more often people noticc that there is a threat of reduction of biodiversity on all levels of organisation: landscape, ecosystem, species and genetic. Science provides the basis for broader understanding of the point of environmental protection. The arguments put in favour of biodiversity preservation proved so important to the humankind that the international community decided on the necessity of an international convention to that effect. Reduction of various components of biodiversity on all levels of organisation affects the health and well-being of the society, the conditions of the conduct of business activity and on the long run it entails a serious reduction of the future generations' ability of sustainable'development. The Convention on Biodiversity is particularly interested in man and its well-being. In place of orthodox protection of biodiversity it provides for balanced utilisation of resources. At present the term biodiversity is one of the main paradigms of nature conservation, ecology and environmental policy. Biodiversity preservation means various activities consisting not only in the performance of the tasks related to direct protection in situ and ex situ but also in the creation of conditions for such protection. Biodiversity preservation is one of the preconditions of sustainable development. It ensures the balancing of economic activity with the natural environment capacity. It points to the need of supporting biodiversity preservation activities through adequately constructed sector policies and application ol the instruments of ecological policy and management procedures (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Biodiversity, red. E.O.Wilson, Natl. Acad. Press, Washington D.C. 1988
  2. A.Hillbricht-Ilkowska, Strategia ochrony różnorodności biologicznej ekosystemów słodkowodnych, w: Uwarunkowania ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej, red. A.Ryszkowski, S.Balazy, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań 1999, s.37-58
  3. Krajowa strategia i plan działań na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania różnorodności biologicznej, red. A.Liro, M.Metler, W.Nowicki, A.Weigle, NFOŚ, Warszawa 1998
  4. J.Sarul, J.Sienkiewicz, Konwencja o różnorodności biologicznej - kodeks dobrego postępowania w przyrodzie, IOŚ, Warszawa 1999, s. 12
  5. B.Poskrobko, Teoretyczne aspekty ekorozwoju. "Ekonomia i Środowisko" 1997 nr 1 (10)
  6. B.Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem. PWE, Warszawa 1998
  7. Sterowanie ekorozwojem. red. B.Poskrobko, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 1998. t. 1-3: Wskaźniki ekorozwoju, red. T.Borys. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999
  8. Biodiversity (scientific issues and collaborative research proposals), red. O.T.Solbrig, MAB Digest 9, UNESCO, Paris 1991
  9. A.Richling, J.Solon, Ekologia krajobrazu, PWN, Warszawa 1998, s.90
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu