BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska-Kadżajan Beata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Jankowski Kazimierz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Malinowska Elżbieta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Wyrębek Henryk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Ocena działania oczyszczalni ścieków w wybranych gminach powiatu siedleckiego
Evaluation of Waste Water Treatment Plants in Selected Communities of the District Siedlce
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (29), 2014, nr 102, s. 29-38, tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Gmina, Gospodarka wodno-ściekowa, Oczyszczalnie ścieków, Wyniki badań
District, Water and wastewater management, Sewage treatment plants, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono dane dotyczące stanu gospodarki ściekowej oraz wyniki badań dotyczące skuteczności usuwania podstawowych zanieczyszczeń w wybranych gminnych oczyszczalniach ścieków powiatu siedleckiego, opartych na biologicznej technologii oczyszczania metodą osadu czynnego. Wyniki analiz wartości podstawowych zanieczyszczeń pozyskano z raportów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. W artykule zamieszczono zawartości podstawowych wskaźników zanieczyszczeń (BZT5 i ChZT oraz zawartość zawiesiny ogólnej) w ściekach z gminnych oczyszczalni powiatu siedleckiego zgromadzonych w latach 2002-2010. Wielkość badanych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z oczyszczalni (z wyjątkiem jednej) w okresie badań nie przekraczały wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska [2006], ponadto oczyszczalnie charakteryzowały się wysoką skutecznością eliminowania zanieczyszczeń, co przemawia za tym, iż spełniają one swoją rolę i zapewniają właściwą ochronę środowiska przyrodniczego.(abstrakt oryginalny)

This paper presents information of the waster water management and the results of the effectiveness of pollutants removing in selected municipal wastewater treatment plants in Siedlce district, based on biological treatment technology by activated sludge method. Results of analyzes of basic pollutants values obtained from reports of Voivodship Environmental Protection Inspectorate in Warsaw. In the article was described the content of basic indicators of polutions (BOD5, COD and total suspended matter) in the sewage from rural wastewater treatment of Siedlce district connected in the years 2002-2010. The size of the examined indicators of sewage pollution in sewage from sewage - treatment plants (except two) during the study period did not exceed the values specified in the Regulation of Environmental Ministry [2006]. Also they were characterized a high efficiency of the pollution elimination. It showed the fact, that they fulfill their role and provide adequate protection of the natural environment.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BERGIER T., 2010: Zrównoważony rozwój - zastosowania, Fundacja Sendzimira, Kraków.
 2. BUGAJSKI P. 2006. Ilość dopływających ścieków do oczyszczalni SBR - BIOVAC w Książu Wielkim w latach 2000 - 2004. "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" nr 3/1/2006, PAN, Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi.
 3. BYŁKA H., 2007: Opłata za przekroczenie warunków, "Przegląd Komunalny" nr 2, 59-60.
 4. DZIKIEWICZ M. 2001. Wiejskie oczyszczalnie ścieków. Wyd. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa.
 5. HEIDRICH Z. 1998. Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Poradnik. Wyd. Projprzem- Eko, Bydgoszcz.
 6. HEIDRICH Z., KALENIK M., PODEWORNA J., STAŃKO G. 2008. Sanitacja wsi. Wyd. Seidel-Przywecki SSP z o.o. Warszawa.
 7. HEINDRICH Z., STAŃKO G., 2007: Leksykon przydomowych oczyszczalni ścieków, Wydawnictwo Seidel-Przywecki.
 8. KACA E., 2006a: Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie norm unijnych, Wydawnictwo IMUZ.
 9. KACA E., 2006b: Infrastruktura wodno-ściekowa na wsi w świetle publikacji GUS, Wiadomości melioracyjne i łąkarskie, tom 46, nr 1.
 10. KACZOR G., SATORA S. 2003. Problem wód przypadkowych w wiejskich systemach kanalizacyjnych województwa małopolskiego. "Inżynieria Rolnicza" 3 (45), t. II.
 11. KRZYWY E., 2004: Gospodarka ściekami i osadami ściekowymi, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie.
 12. KRZYWY E., IŻEWSKA A. 2004: Gospodarka ściekami i osadami ściekowymi, Akademia Rolnicza w Szczecinie.
 13. KUCZERA M., 2010: Gospodarka ściekowa w gospodarstwie rolnym, "Poradnik Gospodarski" nr 11.
 14. MIKSCH K., SIKORA J., 2010: Biotechnologia ścieków, PWN.
 15. PALUCH J., 2006: Przyrodnicze wykorzystanie ścieków i osadów, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
 16. PAWEŁEK J., KACZOR G., BERGEL T. 2004. Zagadnienia ilościowo-jakościowe ścieków bytowych odprowadzanych wiejskimi systemami kanalizacyjnymi. Ogólnop. Konf. Nauk.-Techn. "Kanalizacja wsi - stan obecny, perspektywy rozwoju'', Poznań-Puszczykowo.
 17. RAKOCZY A., 2010: Prawo gospodarki komunalnej, Lexis Nexis, Warszawa.
 18. RAPORTY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE 2002-2004 r.
 19. ROTKO J. 2007: Gospodarka wodno-ściekowa w świetle nowych przepisów, "Przegląd Komunalny" nr 01.
 20. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA, z dn. 24 lipca 2006 r., w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr. 137 poz. 984 z późn. zmianami).
 21. SZYDŁOWSKA J. 2010: Odpady w gospodarstwie rolnym, "Poradnik Gospodarski", nr 2.
 22. USTAWA PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA z 2008 (art.81, Dz.U. Nr 25, poz. 150).
 23. USTAWA O ODPADACH: Dz.U. Nr 62/2001, poz.628 z późniejszymi zmianami) z dnia 27 kwietnia 2001 rok
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu