BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Snarska Dorota
Title
Znaczenie teorii przedstawień zbiorowych Emile Durkheima
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2010, nr 1, s. 81-103, bibliogr. 25 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Socjologia, Socjologia kultury, Antropologia, Archetypy
Sociology, Sociology of culture, Anthropology, Archetypes
Abstract
Emile Durkheim dążył do wyraźnego oddzielenia socjologii od dyscyplin takich jak filozofia czy psychologia [Mitchell, 1966: 19-20]. O odrębności nauki, można mówić wtedy, gdy przedmiotem dociekań są jej właściwe obiekty badawcze, a w teorii socjologicznej Durkheima były to fakty społeczne. Koncepcję faktów społecznych można rozpatrywać w kilku wymiarach. Przede wszystkim należy traktować je jak rzeczy i powinny być badane empirycznie, co oznaczało zarzucenie metod objaśniania zjawisk społecznych wyłącznie na drodze spekulatywnej i introspekcyjnej. "Pojęcie faktu społecznego zawiera w sobie kilka elementów, o oddzieleniu socjologii od filozofii decyduje idea, iż fakty społeczne są traktowane jako rzeczy. Skoro zaś, są traktowane jako rzeczy, to fakty społeczne są empiryczne, nie filozoficzne" [Ritzer, 1988: 70]. Są one zewnętrzne wobec jednostki i to właśnie wyklucza introspekcję. Durkheim był, więc przekonany, że istotną konsekwencją jego koncepcji jest wyraźne przesunięcie orientacji analitycznych i poszerzenie perspektywy badawczej poprzez bezpośrednie odwołanie się do rzeczywistości społecznej. Podkreślanie znaczenia studiów empirycznych jest cechą wyróżniającą teorię Durkheima od opracowań ewolucjonistycznych. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banaszczyk, T. 1989. Studia o przedstawieniach zbiorowych czasu i przestrzeni w durkheimowskiej szkole socjologicznej, Wrocław.
 2. Buchowski, M. 1985. Inspiracje Durkheimowskie w antropologicznych teoriach magii, w: O kulturze i jej badaniu, K. Zamiara /red./, Warszawa.
 3. Durkheim, E. 1990. Elementarne formy życia religijnego, Warszawa.
 4. Durkheim, E. 1999. O podziale pracy społecznej, Warszawa.
 5. Durkheim, E. 1968. Zasady metody socjologicznej, Warszawa.
 6. Engler, B. 1985, Personality Theories, Boston.
 7. Fabiś, P. 2008. Emile Durkheim jako teoretyk kultury, Poznań.
 8. Gellner, E. 1995. Pojęcie pokrewieństwa i inne szkice o metodzie i wyjaśnianiu antropologicznym, Kraków.
 9. Horowitz, I. L. 1968. Professing Sociology: Studies in the Life Cycle of Social Science, Chicago.
 10. Jacobi, J. 1968. Psychologia C. G. Junga, Warszawa.
 11. Jarvie, I. C. 1984. Rationality and Relativism: In Search of a Philosophy and History of Anthropology, London.
 12. Jung, C. G. 1993. Archetypy i symbole, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa.
 13. Jung, C. G. 1959. The Archetypes and the Collective Unconscious, w: The Collected Works, t. 9:1, Princeton.
 14. Jung, C. G. 1972. The Spirit in Man, Art, and Literature, w: The Collected Works, t. 15, Princeton.
 15. Kasler, D. 1988. Max Weber: An Introduction to his Life and Work, Chicago.
 16. Levi-Strauss, C. 1962. Social Structure, w: Anthropology Today, S. Tax /ed./, Chicago.
 17. Levy-Bruhl, L. 1992. Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych, Warszawa.
 18. Mieletinski, E. 1981. Poetyka mitu, Warszawa.
 19. Mitchell, G. D. 1966. Sociology: The Study of Social Systems, London.
 20. Piróg, M. 1999. Psyche i symbol, Kraków.
 21. Rex, J. 1984. Trzydzieści tez o epistemologii socjologii i o metodzie w socjologii, w: Kryzys i schizma, E. Mokrzycki /wyb./, t. 2, Warszawa.
 22. Ritzer, G. 1988. Sociological Theory, New York.
 23. Strensky, I. 1987. Four Theories of Myth in Twentieth-Century History: Cassirer, Eliade, Levi-Strauss and Malinowski, Houndmills.
 24. Ware, C. 1966. Panikkar K. M., Romein J. M., History of Mankind. Cultural and Scientific Development. The Twentieth Century, London.
 25. White, L. A. 193. The Science of Culture: A Study of Man and Civilization, New York.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu