BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pieniak-Lendzion Krystyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Nowogródzka Teresa (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Marcysiak Adam (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Lendzion Małgorzata
Title
Współczesne koncepcje zarządzania wspomagające zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie
Contemporary Management Concepts Supporting Strategic Management in an Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (29), 2014, nr 102, s. 39-47, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Systemy wspomagania zarządzania, Podejmowanie decyzji, Reorganizacja procesów biznesowych, Strategiczna Karta Wyników
Strategic management, Management support systems, Decision making, Business Process Reengineering (BPR), Balanced Scorecard (BSC)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem funkcjonowania przedsiębiorstw jest dążenie do maksymalizacji zysku. Przedsiębiorstwa muszą formułować strategię, która umożliwi im osiągnięcie tego nadrzędnego celu. Gwarantem właściwej implementacji strategii i jej ciągłego dostosowywania do zmiennego otoczenia biznesowego jest zarządzanie strategiczne. Polega ono na podejmowaniu decyzji dotyczących wytyczania kierunków działań przedsiębiorstwa oraz sposobów ich realizacji. Istnieją różne narzędzia wspierające zarządzanie strategiczne. Ich rola stale rośnie ze względu na konieczność ciągłej poprawy jakości zarządzania firmą. Wiele współczesnych koncepcji i narzędzi zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem bazuje w całości lub w części na założeniach podejścia procesowego. W artykule scharakteryzowano wybrane koncepcje zarządzania strategicznego, których rdzeniem są procesy biznesowe występujące w przedsiębiorstwie tj.: Balanced Scorecard i Business Process Reengineering. Ponadto opisano narzędzie informatyczne, które wspiera zarządzanie procesami gospodarczymi - system ADONIS firmy BOC Information Technologies Consulting. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the enterprise is to seek to maximize profit. Companies must formulate a strategy that will enable them to achieve this overarching objective. The guarantor of the proper implementation of the strategy and its continuous adaptation to a changing business environment is a strategic management. It involves decisions concerning the delimitation lines of action of the company and ways to achieve them.There are various tools to support strategic management. Their role is constantly growing due to the need for continuous improvement of quality management. Many modern concepts and tools of strategic management company based in whole or in part on assumptions of a process approach. The article describes selected concepts of strategic management, which are the core business processes occurring in the enterprise, ie.: Balanced Scorecard and Business Process Reengineering. Also described tool that supports the management of business processes - a system ADONISBOC Information Technologies Consulting.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartczak I. D., Magazyn CIO, Wydanie: 4/2005.
 2. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, wyd. PWN Warszawa 2002.
 3. Czuchnowski J., Założenia reorganizacji zarządzania przedsiębiorstwem z funkcjonalnego na procesowe.
 4. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2003.
 5. Jabłoński A., Jabłoński M., Strategiczna karta wyników. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011.
 6. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2001.
 7. Nowosielski S., Podejście procesowe w organizacjach, Prace Naukowe nr 52, WUE we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 8. Nowosielski S., Procesy i projekty logistyczne, WUE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 9. Pietrzak M. (red.), Metody i techniki menadżerskie, Wyd. SGGW, Warszawa 2007.
 10. Rutkowska J., Podejście procesowe w zarządzaniu a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS, "Problemy Zarządzania", 1/2005 (7), Wydział Zarządzania UW.
 11. Słowiński B., Inżynieria zarządzania procesami logistycznymi, Wyd. WUPK Koszalin 2009.
 12. Winiarz M., Zarządzanie procesami i jego rola w dynamicznych koncepcjach zarządzania, I Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych - Świebodzice.
 13. http://www.boc-group.com/pl/.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu