BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wakuła Monika (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Kryzys a zarządzanie finansami w podstawowej jednostce samorządu terytorialnego
Crisis and Finance Management in a Basic Unit of Territorial Self-Government
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (29), 2014, nr 102, s. 79-88, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Gmina, Kryzys gospodarczy, Zarządzanie finansami
District, Economic crisis, Financial management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kryzys sektora finansów publicznych w Polsce w różnym stopniu wpłynął na kondycję finansową podmiotów zaliczanych do tego sektora. Jest zrozumiałe, iż w warunkach kryzysu gospodarczego nieunikniony jest spadek dochodów całego sektora, a zatem dochodów budżetu państwa, dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, a także pozostałych podmiotów sektora finansów publicznych. W konsekwencji każdy z tych podmiotów będzie zmuszony ograniczać swoje wydatki.(abstrakt oryginalny)

Crisis of the sector of public finances in Poland influenced the financial condition of subjects of the sector to a various extent. It is clear that there is a decrease in income of the whole sector due to crisis, as well as income of the state budget, own income of the units of territorial self-government and other subjects of public finances. As a consequence, each of these subjects will be forced to limit its expenses.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antoszkiewicz J.D., Wyznacz kierunek działania firmy, [w:] J.D. Antoszkiewcz (red.) Metody zarządzania, Poltex, Warszawa 2007.
 2. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje procesy, PWE, Warszawa 2006.
 3. Gilowska Z., Finansowanie samorządu terytorialnego według ustawy o finansach publicznych oraz o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 3.
 4. Glumińska-Pawlic J., Sawicka K., Budżet jednostki samorządu terytorialnego, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2002.
 5. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2010.
 6. Komornicka M., Dochody własne samorządów lokalnych, [w:] E. Denek, J. Sobiech, J. Wierzbicki (red.), Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania samorządu lokalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Seria I, Poznań 1992.
 7. Kożuch A., Zarządzanie finansami lokalnymi, "Współczesne Zarządzanie" 2003, nr 1.
 8. Michalak A., Gołębski A., Wydatki w formie dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2000, nr 6.
 9. Ruśkowski E., Stankiewicz J., Wydatki budżetowe, [w:] E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, t. 2, Kik, Warszawa 2000.
 10. Sierak J., Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu, [w:] S. Owsiak (red.), Nowe zarządzanie publiczne w warunkach kryzysu, PWE, Warszawa 2011.
 11. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr. 203, poz.1996).
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu