BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nesterčuk Û.A. (Umanskij Nacionalʹnyj Universitet Sadivnictva, Ukraina), Guzar B.S. (Umanskij Nacionalʹnyj Universitet Sadivnictva, Ukraina)
Title
Problemy finansirovaniâ innovacionnogo razvitiâ v Ukraine
Problems of Financing of Innovative Development in Ukraine
Source
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2014, t. 20, s. 213-220, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Wybrane problemy gospodarcze i społeczne na tle gospodarki Polski i Świata
Keyword
Innowacje, Źródła finansowania
Innovations, Source of financing
Note
summ., res.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Zwrócono uwagę na konieczność wprowadzenia rozwoju innowacyjnego na Ukrainie oraz zanalizowano główne źródła finansowania działalności innowacyjnej. Na przykładzie międzynarodowych doświadczeń zaproponowano sposoby ulepszenia mechanizmu finansowania innowacji.

The necessity of introduction of innovative development in Ukraine is grounded, the main sources of financing of innovative development in the country are analyzed and the directions of improvement of financing mechanism of innovation using the international experience are suggested in the article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Власова И. Особенности финансирования инновационной сферы в развитых странах / И. Власова // Вестник КНТЭУ. - 2009. - № 1. - С. 36-46.
 2. Головинов О.Н. Приоритетные направления развития и проблемы финансирования инновационной деятельности [Электронный ресурс] / А.Н. Головінов, А.І. Ковтун. - Режим доступа: http://www.rusnauka.com11_EISN_2010/Economics/64084.doc.htm.
 3. Гросул В.А. Проблемы инновационной деятельности в Украине / В.А. Гросул //Бюллетень Международного Нобелевского форума. - 2010. - №1(3). - Т.1. - С. 76-82.
 4. Зинько Н. Инструменты стимулирования инновационной деятельности (на примере Индии, Ирландии, Сингапура, Финляндии, Японии) / Н. Зинько // Региональная экономика. - 2006. - № 4. - С. 25-27.
 5. Коринько М.Д. Инновации в деятельности субъектов хозяйствования / М.Д. Коринько // Актуальные проблемы экономики. - 2009. - №5(95). - С. 149-153.
 6. Патон Б.Е. Наука - инновациям / Б.Е. Патон // Наука и инновации. - 2008. - №5. - С. 19-20.
 7. Рожко А.Д. Финансово-кредитные рычаги инновационного развития Украины / А.Д. Рожко // Формирование рыночных отношений в Украине. - 2005. - №10. - С. 50.
 8. Фонд Рината Ахметова выступает за государственное финансирование инноваций [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ukranews.com/uk/news/ukraine/2010/09/20/27292.
 9. Чернова О.В. Налоговое стимулирование инновационной деятельности / А.В. Чернова // Инновации. - 2007. - №7. - С. 18-19.
 10. Шумская С. Бегство капитала из украинской экономики: анализ и оценка по данным платежного баланса / С. Шумская // Экономическая теория. - 2008. - №4. - С. 56-77.
 11. Государственный комитет статистики Украины [Электронныйресурс]. - Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua.
 12. Проект «Стратегии инновационного развития Украины на 2010-2020 годы в условиях глобализационных вызовов» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.pir.dp.ua/uploads/ StrategizInnovRazvitiyaUkr.doc.
Cited by
Show
ISSN
1644-888X
Language
ukr
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu