BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Turczak Anna (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie), Zwiech Patrycja (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zależność między miejscem zamieszkania na wsi i w mieście a głównym źródłem utrzymania ludności
The Relationship between Place of Residence in Rural and Urban Areas and the Main Source of Livelihood of the Population
Source
Wiadomości Statystyczne, 2015, nr 1, s. 60-75, tab., bibliogr. s. 74
Keyword
Struktura ludności, Dochody ludności, Metody statystyczne, Statystyka
Population composition, People's income, Statistical methods, Statistics
Note
summ., rez.
Abstract
Na to, jak kształtuje się struktura ludności pod względem głównego źródła utrzymania wpływ ma wiele różnorodnych czynników. Czynnikiem, który kształtuje strukturę ludności Polski - w przypadku rozpatrywania głównego źródła utrzymania Polaków jako cechy będącej przedmiotem badania - jest także miejsce zamieszkania. I właśnie odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu fakt, że osoba mieszka na wsi lub w mieście wpływa na rodzaj jej głównego źródła dochodu, stała się celem obecnego opracowania. W związku z celem pracy postawiono hipotezę, że fakt mieszkania w mieście albo na wsi w coraz mniejszym stopniu determinuje rozkład mieszkańców Polski pod względem rodzajów posiadanych źródeł utrzymania. Aby udzielić pełnych odpowiedzi dotyczących tych kwestii, przeprowadzono trzyetapowe badanie, które stanowi kolejne podrozdziały tego opracowania. Badaniem objęto następujące zagadnienia: 1) określenie związku między miejscem zamieszkania a głównym źródłem utrzymania mieszkańców Polski w 2002 r.; 2) określenie związku między miejscem zamieszkania a głównym źródłem utrzymania mieszkańców Polski w 2011 r.; 3) porównanie siły zależności między miejscem zamieszkania a głównym źródłem utrzymania mieszkańców Polski w latach 2002 i 2011. W celu sprawdzenia, czy występuje statystycznie istotny związek między rozpatrywanymi cechami wykorzystano test niezależności chi-kwadrat przeprowadzony dla lat 2002 i 2011. Z kolei do określenia siły zależności występujących w poszczególnych latach użyto współczynnika V Cramera. W ostatnim etapie - na podstawie porównania wartości współczynnika V Cramera obliczonego dla 2002 r. z jego wartością uzyskaną dla 2011 r. - wyciągnięto wnioski pozwalające na całkowitą realizację głównego celu badania. (fragment tekstu)

The aim of the study is to examine the strength of the association between the place of residence of the Polish population and their main source of income on the basis of the last two censuses carried out in 2002 and 2011. The study used Pearson chi-square test of independence and Cramer's V coefficient to assess the relationship between the changes in residence place and the main source of income, which occurred between the two last censuses period. The analysis showed that the difference between urban and rural areas, depending on the source of income has been over nine years significantly reduced. This regularity was observed by comparisons between the study years the shares of the population, which wage labor was the main source of income, as well as the shares of the population, the main source of income was a self-employed outside agriculture, self-employment in agriculture, property or non-commercial sources. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aczel A. D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa
 2. Buga J., Kassyk-Rokicka H. (2008), Podstawy statystyki opisowej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 3. Jóźwiak J., Podgórski J. (1995), Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 4. Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A. (2007), Statystyka. Podręcznik dla studiów ekonomicznych, Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", Warszawa
 5. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. (2003), Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część II, PWN, Warszawa
 6. Kukuła K. (2003), Elementy statystyki w zadaniach, PWN, Warszawa
 7. Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna 2002 (2003), GUS
 8. Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna 2011 (2013), GUS
 9. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. (1995), Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 10. Podgórski J. (2005), Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa
 11. Pułaska-Turyna B. (2005), Statystyka dla ekonomistów, Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", Warszawa
 12. Zeliaś A. (2000), Metody statystyczne, PWE, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu