BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurašek Martin
Title
Sociálna práca v kontexte penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti
Social work in the context of the penitentiary and post-penitentiary care
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2011, nr 1, s. 289-308, bibliogr. 20 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Działalność społeczna, System penitencjarny, Sprawiedliwość naprawcza
Social activity, Penitentiary system, Restorative justice
Note
summ.
Abstract
The subject and focus of this contribution is a brief look at the system of sentences and their execution under the therapy, to which all organs of the institutions for detention and the institutions for a sentence of imprisonment contribute to. The essence of the problem is the imposition of such sentences which will be sufficient, but at the same time will be imposed only for the time needed for the social rehabilitation of the offender. In addition to this view, the overall philosophy of restorative justice will be highlighted, whose mission is to restore the violated social relationship between offender, victim and society. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Čič, M., Gašparovič, I. 1992. Princípy a ciele Európskych väzenských pravidiel. In: Justičná revue 8-9.
 2. Fábry, A. 2000. Penológia. Bratislava : PF UK, 2000..
 3. Hroncová, J., Emmerová, I. 2004. Sociálna pedagogika. Banská Bystrica : UMB.
 4. Justová, M. 2005. Cisár je nahý, Represia verzus prevýchova. Bratislava : Vydavateľstvo Oto Németh.
 5. Kopp, P. a kol. 2004. Penitenciárna psychológia. Bratislava : APZ.
 6. Kozoň, A. 2006. Špecifiká zaobchádzania s odsúdenými. Trnava : Personal Consultant.
 7. Kratochvíl, S. 1976. Psychoterapie. Praha : Avicenum.
 8. Mydlíková, E., Krupa, S. 2003. Kvalitné sociálne služby 2. Bratislava : Rada pre poradenstvo v sociálnej práci.
 9. Oláh, M. Penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť. Materiál výlučne pre vnútornú potrebu PBF PU.
 10. Ordinariáte. [citované 2008-03-26] dostupné na internete:
 11. Ročenka Zboru väzenskej a justičnej stráže za rok 2007. Bratislava : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže. [citované 2008-03-26] dostupné na internete: .
 12. Selická, D. 2002. Metódy sociálnej práce uplatňované v praxi kurátora. In: Práca a sociálna politika. Bratislava : Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny, roč. 10, č. 5.
 13. Štift, P. Slovensko má modernejší zákon o výkone trestu. [citované 2008-03-26] dostupné na internete:
 14. Štift, P. Zákon upravujúci výkon trestu odňatia slobody. [citované 2008-03-26] dostupné na internete:
 15. Vantuch, P. 1982. Aktuální otázky postpenitenciární péče. Brno : Univerzita J. E. Purkyně.
 16. Vyhláška MS SR č. 125/1994 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení vyhlášky MS SR č. 502/2002 Z. z.
 17. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 664/2005, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody. [citované 2008-11-26] dostupné na internete: .
 18. Zákon NR SR č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele. [citované 2008-11-26] dostupné na internete: .
 19. Zákon NR SR č. 475/2005 Z. z. Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. [citované 2008-11-26] dostupné na internete: .
 20. Zbierka rozkazov generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže. roč. 2006. [citované 2008-03-26] dostupné na internete: .
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu