BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rak Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rozwój pracowników w małych przedsiębiorstwach - przegląd barier z perspektywy przedsiębiorcy i pracownika
Development of Employees in Small Enterprises - a Review of the Barriers from the Perspective of the Entrepreneur and the Employee
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 8 (46), s. 133-144, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce
Keyword
Rozwój przedsiębiorstwa, Rozwój zawodowy pracownika, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Enterprise development, Professional development of employees, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rosnąca zależność organizacji od umiejętności i wiedzy jej pracowników implikuje wzrost znaczenia inwestycji w rozwój zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie. Powszechnie uważa się, że w małych firmach możliwości rozwoju są ograniczone. Jednakże są metody rozwoju możliwe do zastosowania w małych przedsiębiorstwach. Powstaje zatem potrzeba poszukiwania przyczyn ograniczających stosowanie działań rozwojowych w małych firmach. W artykule przedstawiono bariery ograniczające rozwój pracowników w małych przedsiębiorstwach. Dokonano tego na podstawie studiów literatury i wyników badań empirycznych przeprowadzonych w 2013 r. Następnie zestawiono bariery rozwoju pracowników z punktu widzenia dwóch grup interesariuszy: pracowników i przedsiębiorców.(abstrakt oryginalny)

Increasing dependence of an organization on the skills and knowledge of its employees implies the growing importance of investment in human resource development in the enterprise. It is widely pointed out that in small business development opportunities are limited. However, there are methods of development possible for use in small businesses. There is therefore a need to look for the causes of restricting the use of development activities in small firms. This article presents a broad spectrum of barriers to development of employees in small businesses. At the outset, there is a summary of the literature study in this area. Then the paper shows the results of empirical research (conducted in 2013 using a questionnaire on a sample of 211 entrepreneurs and 195 employees of small businesses) on the barriers to development of employees in small firms. Finally there is a juxtaposition of barriers to development of employees from the point of view of two groups of stakeholders: workers and entrepreneurs.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 2. Cannon J.A., McGee R. (2012), Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier. Zestaw narzędzi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 3. Fitzenz J. (2001), Rentowność inwestycji vs. kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 4. Kunasz M. (2007), Wpływ funkcji personalnej na efektywność funkcjonowania podmiotu i kształtowanie kapitału intelektualnego, w: Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 116-126.
 5. Miś A. (2007), Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 6. Piasecki B. (1999), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa - Łódź.
 7. Pocztowski A. (red.) (2001), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 8. Pocztowski A. (2008a), Zarządzanie talentami w organizacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 9. Pocztowski A. (2008b), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody, PWE, Warszawa.
 10. Rak E. (2012), Metody rozwoju pracowników w małych przedsiębiorstwach, w: Nowoczesność przemysłu i usług - nowe -wyzwania, cz. II: Rozwój kapitału ludzkiego, red. J. Pyka, TNOiK oddział w Katowicach, Katowice, s. 186-195.
 11. Rak E. (2013), A small enterprise as the environment for the development of employees, w: Proceedings of the International Scientific Conference for Doctoral Students and Young Researchers EDAMBA 2013, red. M. Machovä, J. Wallner, Publishing House EKONÓM, Bratislava, s. 1351-1361.
 12. Walton J. (1999), Strategic Human Resources Development, Prentice Hall, London.
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu