BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawrzonkiewicz-Słomska Anna
Title
Wnioskowanie dedukcyjne, wnioskowanie redukcyjne, rozumowanie przez analogię
Deductive inference, reductive inference, reasoning by analogy
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2011, nr 2, s. 81-93, bibliogr. 15 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Proces decyzyjny, Podejmowanie decyzji
Decision proces, Decision making
Note
summ.
Abstract
Wnioskowanie, czyli rozumowanie proste, jest to proces myślowy, zastosowanie pewnego schematu, podczas którego na podstawie uznania za prawdziwe pewnych zdań będących przesłankami wnioskować o prawdziwości kolejnego zdania będącego wnioskiem. Innymi słowy wnioskowanie jest próbą ustalenia prawdziwości hipotezy będącej celem wnioskowania. Proces ten wymaga umiejętności podejmowania decyzji w oparciu o posiadaną wiedzę. (fragment tekstu)

Inference, or simple reasoning, is a thought process, a certain pattern application during which on the basis of acknowledging the truth of certain sentences being premises to infer the truth of the next sentence being a conclusion. In other words, inference is an attempt to determine the truth of an hypothesis being the aim of inference. The process requires the skills of making decisions based on possessed knowledge. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ajdukiewicz, K. 1960. Zarys logiki, wyd. VII, PZWS, Warszawa.
 2. Batóg, T. 1994. Podstawy logiki, wyd. I, UAM, Poznań.
 3. Borkowski, L. 1980. Elementy logiki formalnej, wyd. V, PWN, Warszawa.
 4. Borkowski, L. 1991. Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości, KUL, Lublin.
 5. Mała encyklopedia logiki, 1970. dz. zb. pod red. Marciszewski W, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 6. Kotarbiński, T. 1986. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, wyd. III, PWN, Warszawa.
 7. Krynicki, M. 2002. Elementy logiki, wyd. I, WSEH, Skierniewice.
 8. Kwiatkowski, T. 1995. Logika ogólna, wyd. I, UMCS, Lublin.
 9. Nieznański, E. 2000. Logika. Podstawy- język- uzasadnienie, wyd. I, C.H. Beck Warszawa.
 10. Olejnik, R.M. 2005. Logika formalna, czyli wynikanie i wnioskowanie, wyd. I, Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska.
 11. Pasenkiewicz, K. 1979. Logika ogólna, wyd. I, PWN, Warszawa.
 12. Pogorzelski, W. 1992. Elementarny słownik logiki formalnej, Dział Wydawnictw Filii UW, Białystok.
 13. Stanosz, B. 1998. Wprowadzenie do logiki formalnej - podręcznik dla humanistów, wyd. I, PWN, Warszawa.
 14. Wieczorek, K. 2005. Wprowadzenie do logiki, wyd. I, Skrypt, Warszawa.
 15. Wójcicki, R. 2003. Wykłady z logiki z elementami teorii wiedzy, wyd. I, Scholar, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu