BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Šebeň Vladimír
Title
Niekoľko poznámok k príprave budúcich učiteľov prírodovedných predmetov
Selected Issues of Teacher's Training in the Area of Natural Sciences
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 319-324, bibliogr. 6 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Nauka, Nauczanie, Technologia informacyjna, Nauki przyrodnicze
Science, Teaching, Information Technology (IT), Natural sciences
Note
summ
Abstract
The author in his work is dealing with the impact of international agreements and laws passed in the Europian Union on the preparation of future teachers of Natural Sciences in Prešovska Universita in Prešov. In his work are presented some experiences from implementating chosen regulations in the lives of university students.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Čikešová,M. Sprievodca bolonským procesom. Bratislava: SAAIC - NK Socrates, 2006. 64 s.
  2. Kluiber, Z.: Gifted Students for Physics in the Czech Republic. Physics Competitions, Vol 6, No 1, 2004, p. 30-40.
  3. Kluiber, Z.: Tvořivost učitele a účastníci fyzikálních soutěží. ARSCI, Praha 2004, 69 str.
  4. Lisabonská stratégia a vzdelávanie. In. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Európske záležitosti [online]. [cit.2008-03-27]. Dostupné na Iinternete: http://www.minedu.sk/ index.php?lang=sk&riitId=1147.
  5. Šebeňová, I. Možnosti podpory vyučovania technickej výchovy pomocou Internetu a multimediálnych programov. In: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Banská Bystrica: UMB FPV, 2004, s.352-356. ISBN 80-8083-040-1
  6. Šterbáková, K. Multimédia a počítačom podporovaná výučba fyziky. In: Sborník príspěvku, INFOTECH 2007, Moderní informační a komunikační technológie ve vzdelávání. Votobia Olomouc 2007, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2007, s.433- 436. ISBN 978-80-7220-301-7
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu