BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lukáč Eduard
Title
Spoločnosť založena na vedomostiach - k niektorym vyzvam pre vzdelavania dospelych
Knowledge-Based Society - to Some Appeals for the Adult Education
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 343-353, bibliogr. 19 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Edukacja, Kształcenie dorosłych, Społeczeństwo oparte na wiedzy, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Education, Adult education, Knowledge-based society, Information and Communication Technology (ICT)
Note
summ
Abstract
Information and communication technologies and the constant more and more intensive process of globalization create the conditions for gradually created societies that are knowledge-based. Council of Europe accepted a new strategic objective of the European Union and it was implemented in the Minerva programme. The visions of society based on knowledge provide a lot of challenge and opportunities also in the field of andragogy.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Čaplovič, D. 2006. Rozvoj vedomostnej spoločnosti a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. Príhovor podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča na vedeckej konferencii "Stav a perspektívy svetovej ekonomiky" dňa 31. októbra 2006 v Bratislave. www.caplovic. vláda.gov.sk/index.php?ID=2259
 2. Európsky vysokoškolský priestor - dosiahnutie cieľov. Komuniké z konferencie ministrov zodpovedných za vysoké školstvo, Bergen, 19. - 20.5.2005. www.utc.sk/document/ Bergenske_komunike_2005.pdf
 3. E-learning - Designing tomorrow's education. Communication from the Commission. Brussels, 24.5.2000, s. 7. http//europa.eu.int/comm/information_society/eeurope/ documentation/index_en.htm
 4. Frk, V. 2005. Systém a organizácia profesijného vzdelávania zamestnancov. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. ISBN 80-8068-397-2
 5. Goga, M. 2002. O vzdelávacích systémoch vo vybraných krajinách. Prešov : MPC. ISBN 80-8045-283-0
 6. Hromada, I. a kol. 2005. Správa o vzdelávacej politike. Národná správa o napĺňaní cieľov pracovného programu Európskej komisie Vzdelávanie a odborná príprava 2010. www. education. gov. sk
 7. Lukáč, E. 2000. Univerzita a jej miesto vo vzdelávaní dospelých v kontexte celoživotného učenia. In: Škola v kontexte celoživotného učenia. Prešov, Metodické centrum, s. 93 -100.
 8. Mobilizácia vzdelanosti v Európe: ako môžu univerzity v plnej miere prispieť k Lisabonskej stratégii. Oznámenie Komisie európskych spoločenstiev. Brusel, 20.4.2005 {SEC(2005)518} http/ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/comuniv2005_sk.pdf
 9. Lukáč, M. 2001. Negramotnosť a gramotnosť v meniacom sa svete. Vzdelávanie dospelých, roč. VI, č. 1.
 10. Matsuura, K. Message on the occasion of Human Rights Day, 10 December 2003. www. unesco.org
 11. Memorandum o celoživotnom vzdelávaní sa. Prešov : Metodickopedagogické centrum 2002.
 12. Nogová, M., Haulíková, P. 2006. Škola druhej šance - "Dokončenie základnej školy" - realizácia projektu pre nezamestnaných. Pedagogické spektrum, roč. 15, 2006, č. 3-4, s. 13-29. Spoločnosť založená na vedomostiach - k niektorým výzvam pre vzdelávania dospelých
 13. Správa o kvalite školského vzdelávania v Európe. Šestnásť indikátorov kvality. Európska komisia - výbor pre vzdelanie a kultúru. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum (v edícii Dokumenty bez hraníc), 2000. ISBN 80-8045-262-8
 14. Straková, Z., prčíková, M, cimermanová, I. 2004. Vybrané aspekty prípravy kurzov dištančného vzdelávania. Prešov : FHPV. ISBN 80-8068-316-6
 15. Towards Knowledge Societies. Published by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2005. ISBN 92-3- 204000-X
 16. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Štatistické údaje o uchádzačoch o zamestnanie. www.upsvar.sk
 17. Vyhlásenie Slovenskej rektorskej konferencie k bolonskému procesu při príležitosti rokovania ministrov školstva v Bergene (Nórsko, 2005) www3.srk.sk/vyhlasenia/vyhlasenia_srk_k_BP_ 2005_(1).PDF
 18. Závery a odporúčania účastníkov konferencie "Sú vysoké školy skutočným bohatstvom Slovenskej republiky?", ktorá sa konala 20.4.2004 v Bratislave. www.srk.sk/konferencie/ 20._4._2004/zavery a odporucania.doc.
 19. Závery Rady z 21. februára 2005 o vzdelávaní a odbornej príprave v rámci preskúmania lisabonskej stratégie v polovici jej trvania (2005/C 85/01). Úradný vestník Európskej únie, 7.4.2005, http://eurlex. europa.eu/LexUriServ/site/sk/oj/2005/c_085/c_08520050407sk000 50006.pdf
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu