BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smolaga Lech (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Title
Problemy stosowania rachunku ekonomicznego jako podstawy wyboru optymalnych rozwiązań organizacyjnych
Source
Zarządzanie. Teoria i Praktyka / Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 2012, nr 1 (5), s. 79-98, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rachunek ekonomiczny, Analiza kosztów, Analiza makroekonomiczna, System gospodarczy, Systemy organizacyjne w zarządzaniu, Podejmowanie decyzji, Efektywność
Economic calculation, Cost analysis, Macroeconomic analysis, Economic system, Organizational systems in management, Decision making, Effectiveness
Note
summ.
Abstract
Autor omawia problematykę stosowania rachunku ekonomicznego w badaniach efektywności rożnych systemów organizacyjnych. Zwraca uwagę, iż mimo że na pozór problematyka ta jest stosunkowo dobrze poznana od strony teoretycznej, to w praktyce często mamy do czynienia zarówno z wypaczeniami treści tego rachunku, jak i posługiwaniem się niewłaściwą, nieadekwatną do celu badania metodologią. Pokazane i omówione zostały liczne przykłady błędów popełnianych w rachunku ekonomicznym poczynając od szczebla przedsiębiorstw a na wielkich systemach organizacyjnych, dotyczących całej gospodarki, kończąc. Zdaniem autora najtrudniejszy i najmniej wiarygodny, ze względu na popełniane błędy i niekonsekwencje, jest rachunek dotyczący problematyki makrosystemowej. W przypadku analizy wielkich, w skali społeczno-gospodarczej, systemów organizacyjnych niezbędne jest stosowanie podejścia innego niż w przypadku rachunku w mikroskali oraz odrębnej metodologii, które to autor nazywa paradygmatem rachunku makroekonomicznego. (abstrakt oryginalny)

The author discusses the problem of economic calculation in effectiveness studies of different organizational systems. Points out that, although apparently this problem is relatively well understood in theory, in practice we often deal with distortions of this calculation as well as with the use of improper, inadequate for the purpose of the study methodology. Numerous examples of mistakes made in the economic calculation were shown and discussed, beginning from enterprise level and to the great organization systems, the whole economy. Due to errors and inconsistency the most difficult and least reliable is calculation concerning issues of macro system. For the analysis of large organizational systems in a socio-economic scale is necessary to use another approach than for the micro scale as well as separate methodology, what the author has called the paradigm of macro-economic calculation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Fisher G.H., Costs Considerations in Systems Analysis, New York: American Elsevier, 1971, s. 25.
  2. Griffin, R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1997.
  3. Quade E.S., Systems Analysis and Policy Planning, The Rand Corporation, Santa Monica, California 1973.
  4. Smolaga L., Uwagi w sprawie reformy systemu zabezpieczenia społecznego, [w:] Reforma systemu emerytalnego w Polsce. Bezpieczeństwo dzięki różnorodności, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport nr 24, Warszawa 1997.
  5. Smolaga L., Badanie kosztów systemów logistycznych, [w:] Logistyka we współczesnej teorii organizacji i zarządzania, (praca zbiorowa), WSEI, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
2081-1586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu