BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Butoracová Šindleryová Ivana (VŠMP ISM Slovakia v Prešove)
Title
Regional, Legislative and Marketing Aspects of Education Need and Life Standard Quality within SMEs of the East-Slovakia Region
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2013, nr 1, s., bibliogr. 11 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Edukacja, Prawodawstwo, Marketing, System legislacyjny, Rynek pracy
Education, Legislation, Marketing, Legislative, Labour market
Note
summ.
Country
Wschodnia Słowacja
East-Slovakia
Abstract
The aim of the study was to describe the labor market within Slovak region in relation to its social condition and level of life-standard. We have set four main hypotheses within the target group of 300 respondents. Due to the results gained from research, the solution to the difference and increasing gap in between the offer and the demand on the labor market might be set by support to the courses and qualification training from the government. It is necessary to provide the labor with quality and effectiveness provided and guaranteed by the local or national authorities. The local government agencies should provide the market with the Key offer of education courses responding to the need of the employers.(author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamišin, P. 2005. Neuváženosť v čerpaní eurofondov sa nevypláca. Hospodářské noviny, roč. 16, č. 19.1.2005
 2. Bačuvčík, R. 2006. Marketing neziskového sektoru. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 3. Butoracová Šindleryová, I. - Litavcová, E. 2009. Analysis of SME Support Within Regional Innovations in Slovakia and Poland. In: Gospodarska Turystyczna w Regionie. Jelenia Gora: AD REM
 4. Čábyová, Ľ., Ďurková, K., Kollárová, D., Matúš, J. 2006. Nové trendy v marketingu : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
 5. Keruľová, M. 2007. Legal regulations of the property relations be-tween between the spouses in the Slovak republic. In: W strone Wartości. Warszawa: Europejskie Kolegium Edukacyjne w Warszawie
 6. Mrvová, K. 2006. Marketingová analýza v orientácii na podnik cestovného ruchu. In: Zborník referátov a príspevkov Dni otvorených dverí. 1. vyd. Bratislava: Centrum ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity
 7. Porvazník, J., Birknerová, Z. 2009. Príprava manažérov k celostnej spôsobilosti na VŠ a v ďalšom vzdelávaní. In: Kvalita vzdelávania, vzdelávaním ku kvalite. Žilina: SSK
 8. Rákoš, J. 2006. Inovácie a ich význam pre MSP. In: Manažment 2006 : teória, trendy a prax: Medzinárodná vedecká konferencia. Prešovská univerzita
 9. Širá, E. 2007. K charakteristike pojmu znalostí. In: Znalostné determinanty regionálneho rozvoja, FM PU, október
 10. Štefko, R., Frankovský, M., Bačík, R. 2007. Regional university marketing in under-developed regions. In Wspólczesna ekonomia. Contemporary Economics. Warszaw: University of Finance and Management in Warsaw, Nr. 3
 11. Tej, J. 2007. Konkurencieschopnosť regiónu z aspektu inštitucionálneho prostredia. In: Podnikanie a inovácie podni-kateľských aktivít II. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu