BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkowska Aleksandra Agnieszka (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Title
Finansowanie innowacji warunkiem zrównoważonego rozwoju
Financing of innovations as a condition for sustained development
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2013, nr 2, s. 367-381, bibliogr. 7 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Rozwój zrównoważony, Innowacje, Finanse
Sustainable development, Innovations, Finance
Note
summ.
Abstract
Innowacyjność i konkurencyjność gospodarek światowych opiera się na zdolności przedsiębiorstw do wytwarzania nowych produktów i usług, najczęściej powstałych w wyniku wdrożenia nowej technologii. Postawie-nie na zrównoważony rozwój, oparty na polityce innowacyjnej państwa, jest więc odpowiedzią Unii Europejskiej (UE) na globalizację. Przyjęta przez rządy państw unijnych w czerwcu 2010 roku Strategia "Europa 2020" ma sprawić, że gospodarka europejska przyspieszy tempo rozwoju. Celem strategii jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie: po pierwsze - inteligentny, dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe i innowacje, po drugie - zrównoważony, dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i konkurencyjnego przemysłu, po trzecie - sprzyjający włączeniu społecznemu, ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy i ogranicza-nie ubóstwa. Aby zagwarantować, że strategia ta przyniesie oczekiwane rezultaty, ustanowiono solidny i skuteczny system zarządzania gospodarczego, który ułatwi koordynowanie działań politycznych na szczeblu unijnym i krajowym [Strategia "Europa 2020", 2013]. Ma temu służyć m.in. realizacja założeń polityki innowacyjnej państwa, zbudowanej na fundamentach finansowania innowacji.(fragment tekstu)

The article points to the financing of innovations as a key direction of the country's innovation policy, being one of the essential challenges or the sustained development of our country. The aim of the article is to discuss and compare three models of financing of innovations applied in the Polish economy in the present financial perspective 2007-2013: grants, mixed and re-turn. Two programmes adressed to the entrepreneurs have been analysed: Innovative Economy 2007-2013 Operational Programme and The Seventh Framework Programme for Research and Technological Development 2007-2013. Due to the guidelines of the European Committee related to the recommended departure from the grant models for the return models, the article shows the recommendation of the use of the mixed model in the transition period, modelled on the instrument of technological credit (a return credit combined with irreclaimable grant).(author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Badanie przedsiębiorców na temat zainteresowania unijnymi instrumentami zwrotnymi w Polsce, Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013, Warszawa 2013
  2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, https://www.poig.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx, (28.X.2013)
  3. Przedsiębiorcy w Polsce. Fakty, liczby przykłady, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Warszawa 2012
  4. Siódmy Program Ramowy badań i Rozwoju Technologicznego na lata 2007-2013, http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/i23022_pl.htm, (28 X 2013)
  5. Stawasz, E. 2011. Polityka innowacyjna, [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć pod red. K. B. Matusiaka, PARP, Warszawa
  6. Strategia Europa 2020, http://ec.europa.eu/europe2020/ index_en. htm, (28 X 2013)
  7. Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze nauki, red. A. Gryzik, A. Knapińska, Ośrodek Przetwarzania Informacji - Instytut Badawczy, Warszawa 2012
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu