BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyrtkowski Kamil (Poznań University of Economics, Poland)
Title
Zrównoważony rozwój edukacji na przykładzie rozwoju uniwersytetów
Sustainable development education for example the development of universities
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2013, nr 2, s. 59-69, bibliogr. 16 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Edukacja, Zatrudnienie, Rynek pracy
Education, Employment, Labour market
Note
summ.
Abstract
Świat w obszarze makro i mikro nieustannie się zmienia. Przez to że kraje dążą do ciągłego rozwoju, wzrostu gospodarki i doskonalenia swoich obywateli, czasami lecz nie zauważają dziedzin życia których rozwój został na chwilę spowolniony. Jedną z nich niewątpliwie jest system szkolnictwa wyższego w Polsce. Według Tadeusza Pomianka "zarówno szkolnictwo wyższe jak i sektor nauki są najważniejszym czynnikiem uzyskiwania przez państwo przewagi konkurencyjnej" [www.pzppe.org.pl, 20.10.2013 r.]. Autor artykułu pragnie podjąć rozważania na temat rozwoju uniwersytetów oraz wskazać formy przekształceń i drogi rozwoju, które mogą stać się realne w przyszłości. Impulsem do rozważań jest program zrównoważonego rozwoju zapoczątkowany przez jednostki Unii Europejskiej. Prze-kształcenie uczelni pod kątem jego założeń spowoduje pozytywne zmiany zarówno w kapitale ludzkim kraju a także dobrze wpłynie na gospodarkę.(fragment tekstu)

Because of globalization, countries are seeking for continuous development of economy and improvement of its citizens. An example of such a country is Poland, which is trying to modify its system of higher education. The author embarked on the development of universities and indicates the form of transformation and roads that could become reality in the future. Impulse for discussion is a sustainable development program initiated by the Europe-an Union units. Future universities need to focus more on the practical aspects of education, because education focused on the present theory is not effective.(author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Clark, B., Creating Entrepreneurial University: Organizational path-ways of transition, International Association of Universities
 2. Gockowski J., Machowska K.M., Wiedza i informacja w nowoczesnym społeczeństwie - przyczynek do dyskusji o społeczeństwie wiedzy, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe"
 3. Horskotte, H. 2000. Kariera dzięki nauce zawodu. Niemiecki system szkolenia w trakcie zmian, Basis- Info, 24-2001 Gospodarka, Warszawa
 4. http://www.education.gov.uk, 29 X 2013
 5. http://www.pzppe.org.pl
 6. Jeruszka, U. 2002. Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia rynku pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa
 7. Komisja Europejska, Komunikat: Rola uniwersytetów w Europie opartej na wiedzy, COM 2003, 58 final, Bruksela, 05.02.2003
 8. Kraśniewski, A., Proces Boloński dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe
 9. Okoń -Horodyńska, E., Strategia Lizbońska - założenia i szanse w Unii Europejskiej (cz. I), "Nauka i Szkolnictwo Wyższe"
 10. "Przegląd Pedagogiczny" nr 1/2011, red. R. Leppert, R. Borzyszkowska, Bydgoszcz 2011
 11. Rola uniwersytetów w Europie wiedzy. Komunikat Komisji Europejskiej, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 2004, nr 1 (23)
 12. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020, red. A. Maty-siak, Warszawa 2009
 13. Wissema, J. G. 2009. Towards the Third Generation University, Edward Elgar Publishing Limited
 14. Woźnicki, J., Założenia ustrojowe publicznej instytucji akademickiej, [w:] Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, (red.) J. Woźnicki, Instytut Spraw Publicznych
 15. www.unic.un.org.pl/edukacja_rozwoj
 16. Zeller, P., Dorobek teoretyczny w zakresie zarządzania szkołami wyższymi w Polsce i na świecie, [w:] Model projektowania i wdrażania strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce, red. nauk. C. Kochalski
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu