BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kmec Miroslav (VŠMP ISM Slovakia v Prešove)
Title
Post-modern society and the potential consequences of globalisation on the young generation
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2013, nr 2, s. 119-129, bibliogr. 31 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Pokolenie Y, Społeczeństwo, Globalizacja
Generation Y, Society, Globalization
Note
summ.
Abstract
Globalisation can be seen as an ongoing process that precedes the cultural and economic path of vast majority of the world population. Young people generally look for their place in the trajectory of society. Currently, they have almost unlimited opportunities to choose their particular life-styles and to direct their priority efforts. The situation in globalisation gives them plenty of space to inner fulfillment. Thus also manifestations of advanced individualization can be implemented in socially undesirable areas such as increased crime, various types of addiction, etc. The young, who become the engine of sub-cultural changes and globalisation, play a specific role in those processes from the perspective of a new generation. Globalisation process affects people's lives through culture, emotions, but also via the formation of identity. Young people often get into situations where they are forced to face the process in question and address the issue of their status and integration into society through individualization.(author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Carr-Greeg, M., Shale, E. 2010. Puberťáci a adolescenti průvodce výchovou dospívajícich. Praha: Portál
 2. Džupková, H., Pešeková, M., Kotek, T. 2006. Aké bude 21. storočie v Európskom priestore In Medzi modernou a postmodernou II. Partikularita a univerzalita človeka a spoločnosti, Zborník z medzinárodnej vedeckej kon erencie Prešov 16.-17. ebruár 2006. Prešov
 3. Feber, J. 2006. Jednota hodnotového systému a univerzalita človeka. In Medzi modernou a postmodernou II.Partikularita a univerzalita Post-modern society and the potential consequences of globalisation on the young generation človeka a spoločnosti, Zborník z medzinárodnej vedeckej kon erencie Prešov 16.-17. ebruár 2006. Prešov
 4. Gluchmanová, M., Gluchman, V. 2009 Profesijná etika učiteľa. Brno: Tribun EU
 5. Gulová, L. 2011. Sociální práce. Pro pedagogické odbory. Praha: Grada
 6. Hájek, B., Hofbauer, Z., Pávková, J. 2008. Pedagogické ovlivňovaní volného času, Súčané trendy. Praha: Portál
 7. Hanzélyová, L. 2006. Reflexia fenoménu globalizácie v postojoch a názoroch študentov stredných odborných škôl In Medzi modernou a postmodernou II. Partikularita a univerzalita človeka a spoločnosti, Zborník z medzinárodnej vedeckej kon erencie Prešov 16. - 17. ebruár 2006. Prešov
 8. Hill. S. J. International business. Managing Globalization. 2009. University of Alabama at Tuscaloosa: SAGE
 9. Hodkinson, P. 2002. Goth: Identity, style and Subculture. New York: Oxford
 10. Klenovský, L. 2006. Terénna sociálna práca. Bratislava: Občianske združenie: Edícia sociálna práca
 11. Kmec, M. 2009. Mládež ako subkultúrna skupina v globalizovanej spoločnosti. Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
 12. Kmec, M. 2009. Úvod do sociológie výchovy (Učebné texty). Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
 13. Kudláčová, B. 2007. Človek a výchova v dejinách európskeho myslenia. Trnava: Pedagogická fakulta TU v Trnave
 14. Kunák, S. 2007. Vybrané možnosti primárnej prevencie negatívnych vplyvov na deti a mládež. Bratislava: Iris
 15. Lachytová, L. 2011. Sociálna patológia (učebné texty). Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
 16. Martinek, Zdenĕk. 2011. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha: Grada
 17. Michančová, S. 2009. Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta
 18. Mecháček, L. 2009. Mládež. In Stručný prehľad sociológie. Bratislava: Enigma
 19. Oberuč, J. 2006. Zhoršovanie správania detí a mládeže môžeme eliminovať aj kvalitnou výchovou: In Medzi modernou a postmodernou II.Partikularita a univerzalita človeka a spoločnosti, Zborník z medzinárodnej vedeckej kon erencie Prešov 16.-17. ebruár 2006. Prešov
 20. Oláh, M. a kolektív. 2009. Sociálna práca - vybrané kapitoly z dejín, teórie a metód sociálnej práce. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
 21. Ondrejkovič, P. 2009. Globalizácia, jej dôsledky a nové pohľady na spoločnosť. In Stručný prehľad sociológie. Bratislava: Enigma
 22. Ondrejkovič, P. a kolektív. 2009. Sociálna patológia. Bratislava: Veda
 23. Peters, S. 2011. WWW wij willen weten deel 40: Gothic. Arnhem: Ellessy Jeugd
 24. Procházka, M. 2012. Sociální pedagogika. Praha: Grada
 25. Schavel, M., Oláh, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
 26. Schavel, M. a kolektív. 2010. Sociálna prevencia. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
 27. Slušná, Z. 2006. Hybridácia ako výrazový princíp globálnej ekumény In Medzi modernou a postmodernou II. Partikularita a univerzalita človeka a spoločnosti, Zborník z medzinárodnej vedeckej kon erencie Prešov 16.-17. ebruár 2006. Prešov
 28. Smolík, J. 2010. Subkultury mládeže. Uvedení do problematiky. Praha: Grada
 29. Tokárová, A. a kolektív. 2009. Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity AKCENT PRINT- Pavol Šidelský
 30. Tóth, R. a kolektív. 2005. Úvod do politických vied. Bratislava: Smaragd pedagogické nakladateľstvo
 31. Urban, L. 2008. Sociológie trocha jinak. Praha: Grada
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu