BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chrzanowska Małgorzata
Title
Edukacja ekologiczna jako paradygmat kształcenia i wychowania XXI wieku
Environmental Education as a Paradigm of Education and Upbringing of the XXI Century
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2011, nr 2, s. 147-160, tab., bibliogr. 15 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Edukacja ekologiczna, Kształcenie ustawiczne
Ecology education, Lifelong learning
Note
summ.
Abstract
Dokonujące się nieomal we wszystkich dziedzinach życia przeobrażenia odciskają swe piętno przede wszystkim na kondycji środowiska naturalnego. Człowiek, niezależnie od wieku, tak jak każdy żywy organizm, żyje w środowisku przyrodniczym oraz korzysta z dobrodziejstw natury, zatem jest nieodłącznym elementem świata przyrody. Tymczasem, zamiast żyć w zgodzie z naturą, umiejętnie korzystać z jej dobrodziejstw, poprzez swoje działania paradoksalnie staje się jej największym zagrożeniem i przyczynia się do burzenia jej odwiecznego ładu. Człowiek, żyjący początkowo w symbiozie z przyrodą, wraz z polepszaniem warunków własnej egzystencji, zaczął ją dostosowywać do własnych potrzeb. Na rezultaty nie trzeba było zbyt długo czekać. W efekcie niekontrolowanej działalności człowieka niektóre obszary Ziemi uległy daleko posuniętej degradacji, co z kolei przyczyniło się do bezpowrotnego zaniku licznych gatunków roślin i zwierząt. (fragment tekstu)

Article is devoted to the environmental education, one of the concepts of education and upbringing, which is based on the principles of respect for the natural environment. Environmental education is recognized as one of the interdisciplinary form of teaching with very strong educational dimension. The complexity of environmental education is expressed in specific ways of realizing the educational process. Its significant feature is that it differs of the aims and the methods of teaching, than another subjects of school. Problems of environmental education should be discussed during various school subjects. Important role in this type of education plays a teacher, whose job is to awaken students' sensitivity to the problems of the natural environment. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cassirer, E. 1971. Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, Warszawa.
 2. Doughton, I. 1935. Modern Public Education, New York
 3. Jaroń, J. 1997. Ekologia. Sozologia. Ekofilozofia. Ekoetyka. Ekonomia Proekologiczna, Przegląd zagadnień, Warszawa.
 4. Lelak, D., Plich, T., (red.). 1999. Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. D. Lalak, T. Pilch, Warszawa.
 5. Międzynarodowa strategia edukacji środowiskowej. Liga Ochrony Przyrody, Warszawa 1990.
 6. Poskrobko, B. 1998. Naturalne środki dydaktyczne, Białystok.
 7. Skolimowski, H. 1989. Nadzieja matką mądrych. Eseje o ekologii, Warszawa.
 8. Skolimowski, H. Górecki, J. K. 2003. Zielone oko Kosmosu. Wokół eko-filozofii w rozmowie i esejach, Wrocław.
 9. Sośnicki, K. 1964. Istota i cele wychowania, Warszawa.
 10. Św. Franciszek, 2003. Kwiatki Świętego Franciszka, Warszawa.
 11. Toffler, H. 1995. Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Poznań.
 12. Tuszyńska, L. 2006. Edukacja ekologiczna. Dla nauczycieli i studentów, Warszawa.
 13. Waloszczyk, K. 1996. Kryzys ekologiczny w świetle ekofilozofii, Łódź.
 14. Wolny, I. 2002. Edukacja ekologiczna - pojęcia, cele i sposoby realizacji w klasach I - III, w: "Biuletyn EKO - edukacyjny" nr 11.
 15. Żemigała, M. 2007. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu