BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sirojć Zdzisław
Title
Wybrane problemy polityki społecznej i pracy socjalnej w wielkich miastach Polski
Selected Problems of Social Policy and Social Work in the Big Cities of Poland
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2011, nr 2, s. 175-195, bibliogr. 23 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Polityka społeczna, Wielkie miasta, Pomoc społeczna, Polityka socjalna, Potrzeby społeczne, Praca socjalna
Societal policy, Great city, Social assistance, Social policy, Social needs, Social work
Note
summ.
Abstract
Struktura przestrzenna miast i ich podział administracyjny są istotne w szczególności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców. W tym miejscu warto powiedzieć o stosowanych koncepcjach i strategiach rozwoju miast, w aspekcie prowadzonej przez miasta polityki społecznej. Pamiętać musimy jednak, iż podstawowym podmiotem polityki społecznej jest państwo i jego instytucje. Z charakteru sprawowanych rządów wynika charakter prowadzonej polityki społecznej. W okresie transformacji systemowej w Polsce prowadzona była na przemian eklektyczna i liberalna polityka społeczna. Miała ona wpływ na prowadzoną politykę miejską w aspekcie zaspokajania podstawowych potrzeb społecznych. Miasta i ich samorządowe władze muszą, bowiem, dostosować się do prowadzonej polityki państwa, gdyż ich skromne zasoby finansowe nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb swoich mieszkańców. Z drugiej strony elity zarządzające obecnie polskimi metropoliami mają liberalne korzenie, a socjalne kwestie nie są przedmiotem ich zasadniczych zainteresowań. Przykładem tego jest brak strategii rozwiązywania problemów społecznych w wielu polskich metropoliach, nie mówiąc już o strategii rozwoju miasta. (fragment tekstu)

The big cities of Poland are - with reference to the big city definition - the municipal centres with a population more than 500 000 inhabitants or urban agglomerations having at least the same population size which the central area has not less than half the total size. It is worth underlining the necessity of changes in the structures of functioning of municipal offices to complete the proposed directions of changes in social policy and social work in large cities. Due to significance of social problems it is necessary to establish the separate units of the municipal offices which would deal with social issues and social infrastructure and would also establish both the social issues research centres and social infrastructure facilities. Another essential aspect of changes in the management of a social sphere is an introduction of principles of the management based on results as a standard, that is in other words the introduction of New Management Public concept. The condition for effective introducing changes to the social welfare organizations in Poland, including particularly social work, is the computerization of the system because without reliable and quick information, modern social work is out of question. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Batorski, D. 2004. Recepcja ustroju samorządowego Warszawy, w: Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej, J. Gorzelak, T. Zarycki (red.), Wyd. Naukowe "Scholar", Warszawa.
 2. Brząkowski, M. 2010. Specjalista od łagodzenia skutków ubóstwa ma trochę przywilejów, "Rzeczpospolita" z 4 listopada 2010 roku.
 3. Finanse pod hasłem długów i rozwoju, "Rzeczpospolita" z 18 grudnia 2009r.
 4. Fusiecki, J. 2011. Ogólnie nienajlepiej, w urzędach średnio sprawnie, "Gazeta Wyborcza" z 12 stycznia 2011 roku.
 5. Gdzie w Polsce żyje się najlepiej?, "Gazeta Wyborcza" z 10 stycznia 2011 roku.
 6. Grotowska - Leder, J. 2002. Fenomen wielkomiejskiej biedy. Od epizodu do underclass, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Juros, A. 2009. Znaczenie przedsiębiorczości społecznej w organizowaniu społeczności lokalnych. Nowe drogi świadczenia usług społecznych, w: Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej, W. Szymczak (red.). Tow. Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 8. Kaźmierczak, T. 2009. Czy praca socjalna w Polsce jest nowoczesna? w: Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej, W. Szymczak (red.), Lublin.
 9. Kisielnicki, J. 2000. Usprawnianie administracji publicznej, "Master of Business Administration" 1.
 10. Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce, 2004, http://www.ngo.pl
 11. Miejska strategia polityki społecznej, 2003, bip.city.poznan.pl/bip/public/bip/documents.html?co...
 12. Niesporek, A. 2007. Trzeci sektor w Polsce. Organizacje pozarządowe w sektorze socjalnym, w: Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, S. Pawlas - Czyż (red.), Toruń.
 13. Ośrodek Pomocy Społecznej - Warszawa Śródmieście, 2010.
 14. Radni chcą strategii rozwoju miasta, 2008, lodz.naszemiasto.pl> Łódź.
 15. Robertis, C. de, Pascal, H. 1999. Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami, Wyd. "Śląsk", Katowice.
 16. Sadowska, B., Węgierska - Chyc, L. 2009. Modelowe rozwiązania w procesie integracji społecznej i zawodowej na przykładzie fundacji "Barka" w Poznaniu, w: Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej, W. Szymczak (red.), Lublin.
 17. Skrzypczak, B. 2009. Kierunki rozwoju środowiskowej pracy socjalnej w kontekście doświadczeń programu Centra Aktywności Lokalnej, w: Współczesne wyzwania.
 18. Społeczna Strategia Warszawy, 2009, strategia.um.warszawa.pl/
 19. Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Lublin 2005 - 2013, 2005, www.mopr.lublin.pl/dokumenty/strategia.pdf
 20. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie miasto Szczecin, 2008, mopr.szczecin.pl/.../załącznik-uchwala_strategia_ rozwiazywania_problemow_spal_w_szczecinie_2009_2015.pdf
 21. Sutryk, J. 2009. Doświadczenia praktyków w obszarze pracy socjalnej w MOPS Wrocław w latach 2000-2009, w: Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej W. Szymczak (red.), Lublin.
 22. Trafiałek, E. 2009. Predyspozycje, kompetencje i umiejętności pracownika socjalnego w kontekście wyzwań aktywnej polityki społecznej, w: Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej, W. Szymczak (red.), Lublin.
 23. Trawkowska, D. 2009. Profesjonalizacja w pracy socjalnej - perspektywa teoretyczna i empiryczna polskich doświadczeń, w: Współczesne ..., Lublin.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu