BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szaruga Elżbieta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza energochłonności transportu samochodowego na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej
Analysis of Energy Consumption of Road Transport Relative oo GDP Based on Selected European Union Countries
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2014, nr 9, s. 197-205, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Transport samochodowy, Rozwój transportu, Rozwój zrównoważony transportu
Motor transport, Development of transport, Sustainable development of transport
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule poruszono tematykę zrównoważonego rozwoju transportu. Zaznaczono, że najbardziej charakterystycznym jego wskaźnikiem jest energochłonność transportu samochodowego. Przedstawiono także analizy zużycia energii przez transport w stosunku do pozostałych sektorów i transportu samochodowego w stosunku do pozostałych gałęzi. Wyodrębniono również obszary typu hots spots cluster i cold spots cluster, istotnych z punktu realizacji celów zrównoważonego rozwoju transportu.(abstrakt autora)

This article presents the subject of sustainable development of transportation. The article noted, that the most characteristic indicator of sustainable development of transportation is energy consumption of road transport relative to GDP. It also presented the analysis of the energy consumption of transport relative to other sectors or of road transport relative to other branches. In article also isolated areas of hot spots cluster and cold spots cluster, which are relevant to the objectives of sustainable development of transportation.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza istniejących danych statystycznych pod kątem ich użyteczności dla określenia poziomu zrównoważonego rozwoju transportu wraz z propozycją ich rozszerzenia, raport z realizacji ekspertyzy, Jelenia Góra - Warszawa 2008.
 2. Bąk M., Pawłowska B., Rozwój transportu drogowego - zagrożenie czy szansa dla Europy (cz.1), "Logistyka" 2005, nr 5.
 3. Borys T., Pomiar zrównoważonego rozwoju transportu, [w:] Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, B. Dobrzańska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 4. Katoła A., Zrównoważony rozwój a zarządzanie środowiskiem w gminie, [w:] Gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem, red. B. Kryk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 5. Pawłowska B., Sektor transportu wobec wyzwań XXI wieku - diagnoza i  obszary działań w kierunku zrównoważonego rozwoju, [w:] Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011.
 6. Sense and Sustainability. Smart Thinking to Testart European Transport Policy, T&E report 04/6, Stichting Natuur en Milieu, Brussels 2004.
 7. Suchecki B., Olejnik A., Miary i testy statystyczne w eksploracyjnej analizie danych przestrzennych, [w:] Ekonometria przestrzenna, red. B. Suchecki, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 8. Voogd G. de van der Straten, Transport rowerowy jako element proekologicznego systemu transportu, [w:] Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w gospodarce, red. B. Dobrzańska, D. Kiełczewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w  Białymstoku, Białystok 2007.
 9. www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_da tabase (12.02.2014).
 10. www.epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/tsdtr100_esmsip.htm (12.02.2014).
 11. Załoga E., Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
2081-9579
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu