BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mendela Joanna (Uniwersytet Opolski)
Title
Pokolenie młodych bez pracy jako wyzwanie dla integracji międzypokoleniowej w Unii Europejskiej
Youth unemployment as a challenge to the intergenerational integration in European Union
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2013, nr 2, s. 217-231, bibliogr. 14 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Relacje międzyludzkie, Praca, Pokolenia, Relacje międzypokoleniowe
Interpersonal relations, Labour, Generation, Intergenerational relations
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Zmiany demograficzne, które zachodzą w państwach rozwiniętych, po-zwalają na formułowanie nowych trendów rozwojowych w stosunku do tamtejszych postindustrialnych społeczeństw. Przybierający na sile proces starzenia się ludności powoduje, że coraz częściej mamy do czynienia ze zjawiskiem wielopokoleniowości, któremu towarzyszy spadek liczebności kolejnych pokoleń. Jak zauważa socjolog - Piotr Szukalski - prowadzi to do wzmocnienia więzi intergeneracyjnych (międzypokoleniowych), kosztem więzi intra-generacyjnych (wewnątrzpokoleniowych) [Szukalski 2012: 20-21]. Tempo, z jakim zachodzą te przemiany, nadaje im wręcz rewolucyjnym wydźwięk, a to z kolei rodzi pilną potrzebę znalezienia rozwiązań, które zagwarantują spójność i stabilne funkcjonowanie społeczeństw w przyszłości. Jedną z odpowiedzi na to wyzwanie jest unijna idea tzw. integracji międzypokoleniowej. Polega ona na likwidacji zjawiska wykluczenia ze względu na wiek, co ma prowadzić do koegzystencji i współdziałania wszystkich pokoleń. Skuteczność realizacji tego postulatu zależy przede wszystkim od nastawienia, jakie przyjmują wobec siebie poszczególne pokolenia, a co w dużej mierze jest pochodną tzw. kontraktu międzypokoleniowego. Ten specyficzny rodzaj porozumienia jest mechanizmem, który ma za zadanie redystrybuować ograniczoną pulę społecznie pożądanych dóbr pomiędzy wszystkie uczestniczące w nim generacje. By był on trwały musi gwarantować poczucie sprawiedliwości w całym społeczeństwie, zarówno z punktu widzenia grupy, jak i jednostki. (fragment tekstu)

Contemporary demographic trends has been leading to the phenomenon of society's ageing in advanced economies, especially in European Union. This problem is one of the most burning issue nowadays and makes a great challenge to the future stability and development of the whole society. The idea of intergenerational integration provides a kind of solution. Unfortunately, because of the economic crisis, the intergenerational contract (which set the rules of aforementioned partnership) is no longer fair. There is a progressive divergence among generations, and the youth is the most affected group. This problem generates conflict between the disillusioned youth and other generations which has a negative impact on the future society structure and well-being. In connection with that, full youth inclusion is necessary to under-take the cooperation of all age groups and implement the idea of intergeneration integration.(author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. European Comission, EU Youth Report 2012, 2012, , 11.03.2014
 2. Eurostat, Ratio of young people in the total population by sex and age, 2014 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_demo_020&lang=en>, 11.03.2014
 3. Eurostast, Unemployment rates of the population aged 25-64 by level of education, 2014, , 11.03.2014
 4. Eurostat, Youth people at risk of poverty or exclusion by sex and age, 2014, , 11.03.2014
 5. Eurostat, Youth unemployment by sex, age and educational attainment level, 2014, , 11.03.2014
 6. Foundation Focus, Best days of their lives? Youth in Europe, "Foundation Focus" nr 11, 2012, , 11.03.2013
 7. Gratton L., The Three Paradoxes About Generation Y, 2007, , 11.03.2014
 8. International Labour Organization, Global Employment Trends 2014: The risk of the jobless recovery, 2014, , 11.03.2014
 9. Jehoel-Gijsbers G., Vrooman C., Social exclusion of the elderly. A comparative study of EU member states, "CEPS ENEPRI Research Report" nr 57, 2008, , 11.03.2014
 10. Paolini, G. 2013. Youth Social Exclusion and Lessons from Youth Work: evidence from literature and surveys, "Education, Audiovisual and Culture Executive Agency", , 11.03.2014
 11. Rada Europejska, Rezolucja Rady z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie odnowienia ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (2010-2018), "Dziennik urzędowy Unii Europejskiej" nr C311, 2009, , 11.03.2014
 12. Sissons P., Jones K., Lost in transition? The changing labour market and young people not in employment, education or training, "The Work Foundation", 2012, , 11.03.2014
 13. Szukalski, P. 2012. Solidarność pokoleń dylemat relacji międzypokoleniowych, Łódź
 14. Zvikaite-Rotting, O., Generation gap: resolving conflicts between generations, 2007, < http://www.koed.hu/medit/orinta.pdf>, 11.03.2014
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu