BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drábová Oľga
Title
Zariadenia sociálnych služieb a ľudské práva
Human Rights in the Context of Social Services
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2011, nr 2, s. 217-232, bibliogr. 29 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Prawa człowieka, Działalność społeczna, Pomoc społeczna, Ochrona praw człowieka
Human rights, Social activity, Social assistance, Human rights protection
Note
summ.
Abstract
The work is content oriented at the observation of human rights in social services´ institutions. Observation of human rights in social services´ institutions has got a large meaning in this persons´ lives, that allows that group of persons live more undepreciated. The work contains determination of terms human rights, disability, institutions of social services, social worker. The work describes international, European and Slovak legislation related to human rights. In particular chapters of work we deal with explanation of terms human rights and social services´ institutions. Large part of work is made up with system of human rights protection, international, European and Slovak, which deal closer with question of human rights. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balogová. B., Gerka. M., Aleš. P. 2006. Úvod do sociálnej práce pre sociálnu a charitatívnu službu. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. Pravoslávna bohoslovecká fakulta.
 2. Bolečková. A. 2007. Pomoc občanom s ŤZP. In: Sociálna politika a zamestnanosť. Bratislava: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 9.
 3. Bražinová. A. 2006. Zdravotné postihnutie a diskriminácia, In: Význam ľudských práv v modernej spoločnosti: Slovensko rok po vstupe do EÚ. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 8. - 9. decembra 2005 v Bratislave, Bratislava: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.
 4. Draganová, H. et al. 2006. Sociálna starostlivosť. Martin: Osveta.
 5. Flégl. V. 1990. Člověk a lidská práva. (sbírka úmluv a deklarací). Praha: Spektrum.
 6. Gabura, J. Mydlíková, E. et al. 2004. Vedenie sociálneho prípadu. Bratislava: Asociácia supervízorov a sociálnych pracovníkov.
 7. Gurbai, S. 2005. Kto sú ľudia s mentálnym postihnutím a aké sú ich práva. In: Humanita Plus. Bratislava: Slovenská humanitná rada, 3.
 8. Krupa, S. 2003. Monitorovacia správa o stave ľudských práv v domovoch sociálnych služieb. In: Integrácia. Bratislava: Rada pre sociálne poradenstvo, 1-2.
 9. Mahrová, G. Venglářová, M. et al. 2008. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním, Praha: Grada Publishing.
 10. Matoušek, Oldřich. et al. 2003. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál.
 11. Matoušek, O. 2003. Slovník sociální práce. Praha: Portál.
 12. Mišová, I. 2007. Ľudské práva, In: Informácie ZPMP v SR. Bratislava: ZPMP v SR, 5-6.
 13. Pavelová, Ľ. 2007. Vybrané kapitoly z poradenstva pre sociálnych pracovníkov. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o.
 14. Repková, K. 1999. Zdravotné postihnutie - Obraz z galérie nášho poznania. Bratislava: Ing. Miroslav Mračko - EPOS.
 15. Repková, K. 2007. Zdravotné postihnutie v mozaike vybraných faktov, výskumných zistení a dokumentov. In: Rodina a práca 3/2007. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny.
 16. Sebechlebská, M. 2001. Dodržiavanie ľudských práv pri poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb, In: Zborník. Bratislava: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.
 17. Schavel, M., Čisecký, F., Oláh, M. 2007. Sociálna prevencia. Prešov: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, Bratislava, Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča.
 18. Srebala, O. 2003. Charta základných práv Európskej únie. Bratislava: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.
 19. Strážnická, V. Šebesta, Š. 1994. Človek a jeho práva. Bratislava: JUGA.
 20. Strieženec, Š. 1996. Slovník sociálneho pracovníka. Trnava: Sapienta.
 21. Strieženec. Š. 1999. Úvod do sociálnej práce. Trnava: AD.
 22. Strieženec, Š. 2006. Teória a metodológia sociálnej práce. Vybrané problémy. Trnava: Tripsoft.
 23. Šmidová, M. 2006. Koncepcia prístupu ku zdravotne postihnutým ľuďom v Spojenom Kráľovstve, In: Integrácia 3/2006. Bratislava: Rada pre sociálne poradenstvo.
 24. Tokárová, A. et al. 2003. Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.
 25. Vlček, R. et al. 2007. Vybrané kapitoly zo štátneho práva pre zdravotníckych a sociálnych pracovníkov. Bratislava: EPOS.
 26. Vlček, R. et al. 2007. Vybrané kapitoly z teórie práva pre zdravotníckych a sociálnych pracovníkov. Bratislava: EPOS.
 27. Žilová, A. 2005. Úvod do teórie sociálnej práce (náuka o sociálnej práci). Badín: MENTOR.
 28. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
 29. http://employment.gov.sk/
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu