BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Obolewicz Jerzy (Politechnika Białostocka)
Title
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy na budowie
The Safety of Work Management on Construction Site
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 441-451, bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Zarządzanie bezpieczeństwem, Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Budownictwo
Safety management, Security, Health and safety at work, Construction sector
Note
summ.
Abstract
Bezpieczeństwo pracy w budownictwie zależy od czynników (w kolejności): ludzkich, organizacyjnych i technicznych. Aby zapewnić bezpieczne warunki pracy na budowie należy czynniki te zidentyfikować i poinformować o nich uczestników procesu budowlanego. Świadomość występowania zagrożeń jest bowiem ważnym czynnikiem prewencji wypadkowej w planowaniu, organizowaniu, prowadzeniu i kontrolowaniu działań w procesie budowlanym. (fragment tekstu)

The safety of work in building depends from factors (in order): human, organizational and technical. It to assure on building the safe conditions of work was one factors these identify and inform about them the participants of process. The consciousness of occurrence of threats is as the important factor of prevention of resultant product in planning, the organization, leadership and the controlling of workings in building process. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. CITB (2005), Health and Safety Testing in Construction, CITB Construction Skills, Norfolk.
 2. Ćwikliński M., Obora H. (2009), Metody TQM w zarządzaniu firmą. Praktyczne przykłady zastosowań, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 3. Ejdys J., Lulewicz A., Obolewicz J. (2008), Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 4. Kindlarski E., Bagiński J. (1994), Zarządzanie przez jakość, Wydawnictwo Bellona, Warszawa.
 5. Obolewicz J. (2012), Bezpieczeństwo pracy w budownictwie, Wydawnictwo Unimedia UM, Warszawa.
 6. Obolewicz J. (2013a), Identyfikacja stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskich przedsiębiorstwach budowlanych po wejściu do UE i zaprojektowanie modelu zarządzania bioz spełniającego europejskie kryteria jakościowe, ochrony środowiska, ergonomii i ochrony pracy, projekt badawczy nr N N115 347038, 2010-2013, Politechnika Białostocka, Białystok.
 7. Obolewicz J. (2013b), Assessment of legal and administrative health and safety in the construction sector after Poland accession to the European Union, "Actual Problems of Economics", nr 11.
 8. Obolewicz J. (2013c), Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia podczas wykonywania robót rozbiórkowych. "Praca i Zdrowie", nr 12.
 9. Obolewicz J. (2013d), Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia podczas wykonywania robót wykończeniowych, "Praca i Zdrowie", nr 10.
 10. Obolewicz J. (2013e), Determinanty BIOZ w budownictwie, [w:] Sz. Salomon (red.), Bezpieczeństwo systemu: Człowiek - obiekt techniczny - otoczenie, Politechnika Częstochowska. Częstochowa.
 11. Obolewicz J. (2013f), Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia podczas robót betonowych i żelbetowych, "Praca i Zdrowie", nr 7/8.
 12. Pellicer E., Yepes V., Teixeira J. (2009), Zarządzanie budową, Poltext, Politechnika Warszawska, Warszawa.
 13. PN-N 18001:1999, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 14. Połoński M. (2009), Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 15. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275 z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu