BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Światowy Grażyna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Determinanty zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych w warunkach przechodzenia do gospodarki rynkowej
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Konsumpcja w gospodarstwach domowych lat osiemdziesiątych, 1992, s. 17-30, tab., wykr., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Struktura konsumpcji, Gospodarstwa domowe, Zachowania konsumenta, Zaspokojenie potrzeb, Gospodarka rynkowa
Structure of consumption, Households, Consumer behaviour, Meet needs, Market economy
Abstract
Zachowania konsumpcyjne odzwierciedlają proces zaspokajania potrzeb w gospodarstwach domowych. Jest to proces złożony obejmujący podstawowe ludzkie cele i aspiracje życiowe, potrzeby,zakupy towarów i usług konsumpcyjnych, organizację spożycia,zasoby rzeczowe i pieniężne oraz wielkość spożycia realnego. Złożoność zachowań wytmaga dociekania zachodzących w nich związków i uwarunkowań określenia wpływu czynników kształtujących je oraz istniejących prawidłowości. Ich rozpoznanie staje się gwarantem wykorzystania w przewidywaniu przyszłości. Szczegółowym badaniem i wyjaśnieniem społeczno-ekonomicznych uwarunkowań zależności i prawidłowości zachodzących w sferze spożycia poświęcona jest odrębna dyscyplina naukowa, jaką jest ekonomika konsumpcji. Dysponuje ona już bardzo bogatym dorobkiem w zakresie systematyki czynników kształtujących spożycie. Mimo zaawansowanych badań nad przesłankami warunkującymi obecną i określającymi przyszłą strukturę konsumpcji oraz jej rozwój studia nad uwarunkowaniami spożycia pozostają ciągle otwarte, a literatura przedmiotu jest wzbogacona nowymi propozycjami i aktualnymi wynikami badań. Nie ma uniwersalnej hierarchii czynników wpływających na zachowanie się gospodarstw domowych. Hierarchia ustala się w zależności od istniejących i badanych okoliczności. Celem niniejszego opracowania jest opisanie głównych prawidłowości oraz tych czynników, które w obecnym etapie przechodzenia do gospodarki rynkowej decyduje o zachowaniach konsumpcyjnych społeczeństwa polskiego. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Światowy G.: Rynkowe uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych. Prace Naukowe AE, nr 482, Wrocław 1990.
  2. Mika S.: Psychologia społeczna. Warszawa 1984.
  3. Drab. A., Kramer J.: Zachowania konsumpcyjne na rynku niezrównoważonym. W: Kondycja gospodarstw domowych w Polsce /lata osiemdziesiąte/. Katowice 1990.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu