BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzywna Zbigniew (Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach)
Title
Zarządzanie, dowodzenie, kierowanie, podczas sytuacji kryzysowych
Management, Commanding, Controlling during Critical Situations
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 453-466, bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Sytuacje kryzysowe, Zarządzanie
Crisis situations, Management
Note
summ.
Abstract
Jak wynika z przeprowadzonej analizy literatury przywołanej czy cytowanej na temat zarządzania, w którego obszarze zdaje się zawierać kierowanie przez dowodzenie to w istocie wyjaśnienie synonimów było niemałym wyzwaniem. Artykuł według autora staje się materiałem do dalszych analiz czy dyskusji. Zarządzanie, jako rozumne stosowanie środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów, to krótkie i mało precyzyjne wyjaśnienie sprawy. Każde sterowanie, zarządzanie z założenia ma polegać na wytyczaniu celów czy przyszłego stanu przyjętego na wstępie przez kierującego, zarządzającego czy dowodzącego. Przedstawiciele administracji państwowej kształtując otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne oraz kreując przyszłość kraju, czyni to w sposób uporządkowany i racjonalny, dlatego mówimy o zarządzaniu bezpieczeństwem. Służy temu zastosowanie koncepcji zarządzania kierowania czy dowodzenia w bezpieczeństwie, której wyrazem jest określona strategia działania w warunkach postępujących procesów globalizacyjnych. W związku z powyższym, badania nad teoretycznymi zagadnieniami bezpieczeństwa i zarządzania podczas sytuacji niosącej znamiona kryzysu dla Państwa powinny uwzględniać m.in. dorobek nauki o organizacji i zarządzaniu. Państwo, jako podmiot zarządzania bezpieczeństwem, podobnie jak inne podmioty działania zorganizowanego, powinno stosować koncepcję zarządzania opartego na uczeniu się, gromadzeniu doświadczeń i wiedzy. (fragment tekstu)

The word management has a lot of meanings and explaining its synonyms is not a simple task. Management can be a science in economics and can include the following fields: planning, organizing, deciding, motivating and controlling. Management is the art or practice regarding using particular sources to achieve determined aims. The starting point to analyze the term management is defining a particular element of process referring to controlling. Controlling and managing consist in determining the future state which will influence the system in order to aim planned state which was accepted at the beginning by the person who controls, manages and commands. The subject of controlling the process of management may be: chosen subject, organization or any other system. Management can mean the process of working out the response to the change of environment's state and internal states of organization. The process of management is particularly dynamic because of the fact that changes occur constantly particularly changes of the environment. The series of events usually occurs during critical situation. This is the reason why the decisions concerning controlling the organization should be optimized to the states which will occur in the future. Management is the form of controlling which looks for its optimum in dynamic reality which is not predictable in the entirety. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Batorski J. (1998), Organizacja ucząca się jako narzędzie nowoczesnego zarządzania, "Personel", nr 6.
 2. Brilmann J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa.
 3. Dawidczyk A., Gryz J., Koziej S. (2006), Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem. Teoria - praktyka - dydaktyka, Łódź.
 4. Grzywna Z. (2011), Zarys bezpieczeństwa z uwzględnieniem infrastruktury krytycznej, WSZMiJO, Katowice.
 5. Grzywna Z. (2002), Rola i zadanie przedstawicieli administracji państwowej w województwie podczas sytuacji kryzysowych, [w:] Wybrane problemy ekonomiki bezpieczeństwa, pod red. Z. Stachowiaka, J. Płaczka, AON, Warszawa.
 6. Gryz J., Kitler W. (red.) (2007), System reagowania kryzysowego, Toruń.
 7. Kieżun W., Wołejszo J., Sirko S. (2013), Public Management. Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, AON, Warszawa.
 8. Kitler W. (1999), Wybrane aspekty kierowania państwem w sytuacjach kryzysowych w obronie narodowej RP wobec wyzwań i zagrożeń współczesności, AON, Warszawa.
 9. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.) (2006), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa.
 10. Limański A. (2008), Zarządzanie wiedzą jako czynnik konkurencyjności współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Relacje i wartość w strategiach zarządzania przedsiębiorstwami, WSZMiJO, Katowice.
 11. Nowak E. (2007), Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, AON, Warszawa.
 12. Płaczek J. (2001), Ewolucja polskiej myśli obronno-ekonomicznej w latach 1976- 2000, AON, Warszawa.
 13. Stachowiak Z. (1994), Bezpieczeństwo ekonomiczne, [w:] W. Stankiewicz (red.), Ekonomika obrony, AON, Warszawa.
 14. Stachowiak Z. (2010), Ekonomika bezpieczeństwa - dylematy powstania, rozwoju i poszukiwania swego paradygmatu, AON, Warszawa.
 15. Stańczyk J. (1996), Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa.
 16. Zając J. (2009), Bezpieczeństwo państwa, [w:] K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu