BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zimon Dominik (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Gazda Andrzej (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Powiązania z dostawcami - integracja i partnerstwo
Beneficial Relationship with Suppliers - Integration and Partnership
Source
Problemy Jakości, 2015, nr 2, s. 15-19, rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Relacje dostawca-odbiorca, Łańcuch dostaw, Zarządzanie jakością
Supplier-recipient relations, Supply chain, Quality management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jedną z ośmiu fundamentalnych zasad zarządzania jakością jest zasada obustronnych korzystnych powiązań z dostawcami. Sygnalizuje ona potrzebę współpracy z dostawcami w szerszym zakresie, niż wynika to z podstawowych relacji związanych z nabywaniem dóbr. Niestety proces integracji jest dość złożony i czasochłonny i nie zawsze możliwy do realizacji gdyż o jego skuteczności decyduje wiele czynników. Celem artykułu jest zaprezentowanie sposobów, których stosowanie zdaniem autorów powinno przełożyć się pozytywnie na zacieśnianie relacji z dostawcami oraz podnieść skuteczność i efektywność funkcjonowania łańcucha dostaw.(abstrakt oryginalny)

One of the eight fundamental quality management principles is the principle of mutual beneficial relationships with suppliers. It signals the need to cooperate with suppliers in a wider range than it results from the basic relationships involved in purchasing goods. Unfortunately, the integration process is quite complex and time-consuming and not always feasible for realization because of its effectiveness depends on many factors. The purpose of this article is to demonstrate methods which application according to the authors, should result in a positive impact on strengthening relationships with suppliers and improve the efficiency and effectiveness of the supply chain.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Beier E., Rutkowski K., Logistyka, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2004.
 2. Bendkowski J., Kramarz M., Kramarz W., Metody i techniki ilościowe w logistyce stosowanej. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 3. Bugdol M., Jedynak P., Współczesne systemy zarządzania. Jakość, bezpieczeństwo, ryzyko. Helion, Gliwice 2012.
 4. Ciesielski M., Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009.
 5. Ciesielski M., Długosz J., Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010.
 6. Coyle J., Bardi E., Langley J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010.
 7. Kisperska-Moroń D., Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1999.
 8. Kowalska K., Logistyka zaopatrzenia, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
 9. Lee H., Sekret najbardziej efektywnych łańcuchów dostaw [w:] Zarządzanie łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2006.
 10. Liker J., Choi T., Keiretsu - prawdziwe partnerstwo z kooperantami [w:] Zarządzanie łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2006.
 11. Lysons K., Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004.
 12. Sikora T., Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 13. Szymszal J., Gajdzik B., Piątkowski., Logistyka w przedsiębiorstwie. Wybrane metody jakościowe i ilościowe w sektorze hutniczym, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
 14. Urbaniak M., Standardy zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem żywności w działaniach operatorów logistycznych, Problemy Jakości nr 5/2013.
 15. Zimon D., Malindżak D., Application of quality management system on operating cost for small and medium-sized business organizations, TRANSPORT & LOGISTICS nr 28/2013, s. 4.
 16. Zimon D., Zarządzanie jakością w logistyce, CeDeWu, Warszawa 2013.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu