BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bochańczyk-Kupka Dominika (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Transformacja polityczna i gospodarcza na Litwie w latach 1988-2004
Political and Economic Transformation in Lithuania in the Years 1988-2004
Source
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2006, nr 43, s. 151-163, tab.
Issue title
Teoretyczne i pragmatyczne zagadnienia ekonomii
Keyword
Przemiany polityczne, Przemiany społeczne, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Rolnictwo, Przemysł, System bankowy
Political changes, Social change, Systemic transformation, Agriculture, Industry, Banking system
Note
summ.
Country
Litwa
Lithuania
Abstract
Szansą przezwyciężenia fatalnych konsekwencji zależności stała się możliwość znacznego usamodzielnienia się republik związkowych, a w dalszej kolejności uzyskania niepodległości. Dążenia niepodległościowe Litwinów w dużym stopniu wywołała, a następnie podsycała sytuacja polityczna w ZSRR oraz w całym "obozie wschodnim", w tym głownie zapoczątkowana w drugiej połowie lat 80. przez M. Gorbaczowa polityka głasnosti i pieriestrojki oraz wypadki w Polsce w latach 1980-1981, które były przez społeczeństwo litewskie bardzo uważnie obserwowane. Dodatkowo motorem przemian stały się dążenia krajów sąsiednich, tj. Estonii oraz Łotwy, do uzyskania niepodległości. Celem opracowania jest opisanie przemian politycznych, następnie gospodarczych (w tym przemian w rolnictwie i przemyśle) oraz przedstawienie ogólnej sytuacji makroekonomicznej Litwy w okresie od 1988 r. (powstanie Sajudisu) do 2004 r. (uzyskanie przez Litwę członkostwa w UE). (fragment tekstu)

The article presents the economic and political transformation which took place in Lithuania within the period from 1988 to 2004. It shows Lithuanian way from central planned economy to market economy. First part describes the process of creating the independent political institution, the second shows the changes in the structure in agriculture and industry and focuses special attention to the changes in ownership structure. The third part presents the macroeconomic situation in Lithuania within analysed period. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. W. Mroczek: Gospodarka Litwy. AE, Katowice 1991
  2. P. Lossowski: Litwa. Wydawnictwo Trio, Warszawa 2001. s. 221 i 224.
  3. I. Sienkiewicz: Kryzys gospodarczy na Litwie. W: Światowe kryzysy gospodarcze końca XX wieku. Katedra Polityki Gospodarczej. Kolegium Zarządzania i Finansów. Szkoła Główna Handlowa. Warszawa 1999, s. 57
  4. R. Dziewulski. B. Otachel: Postępy Estonii, Litwy i Łotwy w przygotowaniach do członkostwa w UE - na podstawie Raportów Okresowych Komisji Europejskiej z października 1999. "Biuletyn Analiz UKiE" 2000, nr 2, s. 6.
  5. R. Dziewulski, B. Otachel, K. Smyk: Kraje kandydujące na drodze do członkostwa w UE - konkluzje Raportów Okresowych z 9 października 2002 roku. "Biuletyn Analiz UKiE" 2002, nr 10, s. 4 i nast,
  6. A. Kwieciński, V. Vojtech: The Transformation of Baltic Agriculture. "The OECD Observer" 1996, październik/ listopad. s. 31.
  7. R. Bożyk: Zagrożenia dla Europy Środkowowschodniej. Warszawa 1999, s. 5.
  8. E. Teichman: Gospodarka Litwy, Łotwy i Estonii w drugiej dekadzie transformacji systemowej. Ocena w świetle kryteriów kopenhaskich. W: Nowe pogranicze Europy. Litwa, Łotwa, Estonia. Red. E. Teichmann. PWE. Warszawa 2003, s. 32.
  9. M. Runiewicz: Wymiana handlowa państw nadbałtyckich z Unią Europejską - wielkość, struktura, bariery i perspektywy rozwoju oraz rola kapitału zagranicznego w integracji europejskiej. W: Nowe pogranicze Europy. Litwa, Łotwa, Estonia. Red. E. Teichmann. PWE. Warszawa 2003, s. 161.
Cited by
Show
ISSN
2083-8603
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu