BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wąsowska Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Suchodolski Bartłomiej (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Zarządzanie strategiczne transportem powietrznym w warunkach kryzysu paliwowego
Air Transport Management Strategy in the Event of Fuel Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (29), 2014, nr 102, s. 149-160, rys., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Kryzys paliwowy, Flota powietrzna, Prognostyka
Fuel crisis, Air fleet, Forecaster
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest sprawozdaniem z badań prognostycznych, prowadzonych w ramach oceny światowych zasobów paliwowych. Jeden z aspektów wyczerpywania się zasobów ropy naftowej i obniżenia podaży paliw lotniczych skutkuje systematycznym wzrostem kosztów transportu powietrznego oraz wzrostem niedostępności dla większości użytkowników tego transportu. Z przeprowadzonych badań nasuwa się szereg wniosków odnośnie łagodzenia sytuacji kryzysowych w transporcie powietrznym. Najważniejsze z nich zostały omówione w niniejszym artykule i zawierają się w obszarach: ropa naftowa - nieodnawialny surowiec strategiczny; transport powietrzny na tle światowego kryzysu paliwowego; łagodzenie ograniczeń i skutków kryzysu paliwowego w funkcjonowaniu transportu powietrznego. Wnioski przedstawione w pracy mogą mieć znaczenie dla podejmowania strategicznych decyzji w zakresie wykorzystania transportu powietrznego.(abstrakt oryginalny)

The article is a report of predictive testing, conducted as part of the assessment of world's petroleum resources. One aspect of the depletion of oil resources and reduction of the supply of jet fuel is a systematic increase in the cost of air transport and the increased unavailability for most users of the transport. The study raises a number of proposals to mitigate crisis in air transport. The most important ones are discussed in this article and include the following areas: non-renewable petroleum strategic resource; Air Transport in the background of the global oil crisis; easing of restrictions and the effects of oil crisis in the operation of air transport. The conclusions presented in the work could have implications for strategic decision-making in the use of air transport.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Danecki J., Słowo wstępne do Valaskakis K., Sindell P. S., Smith J. G., Fitzpatrick Martin I., Propozycje dla przyszłości. Społeczeństwo konserwacyjne, PIW, Warszawa 1988.
  2. Ucieszyński M., Prognoza dla transportu w perspektywie do roku 2050: w jakim celu?, Główna Biblioteka Komunikacyjna BI Nr 2007/04, wg Gressier C., Uneprospective pour es transports a lhorizon 2050: pour quoi faire?, Le Rail 2007, nr 133.
  3. www.peakoil.pl/ z dnia 10.09.2008.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu