BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pamuła Anna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Becoming a Prosumer : the New Possibilities of the Energy Customer
Prosument : nowe możliwości dla odbiorcy energii
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (29), 2014, nr 102, s. 161-168, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Prosument, Elektroenergetyka, Odnawialne źródła energii, Gospodarstwa domowe, Wyniki badań, Inteligentna sieć
Prosumer, Power, Renewable energy sources, Households, Research results, Smart grid
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zmiany w rynkach energii i systemach elektroenergetycznych zachodzą w niemal całym świecie. Oczekuje się zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych w celu uniezależnienia od paliw kopalnianych. Zwiększenie efektywności elektroenergetycznej jest podstawowym elementem przezwyciężania wyzwań stojących przed sektorem. Nadchodząca generacja sieci elektroenergetycznych, określana mianem Inteligentnej sieci pozwoli odbiorcom na podejmowanie świadomych, bazujących na aktualnych danych o cenach, decyzji w zakresie zarządzania zużyciem energii. Rola odbiorcy energii zmienia się z pasywnej w aktywną. Domy wyposażony w panele PV, małe turbiny wiatrowe czy źródła kogeneracyjne przestaną być tylko konsumentami energii dostarczanej przez sieć elektroenergetyczną, a staną się prosumentami - jednostkami, które produkują i konsumują energię, świadomie zarządzają jej wykorzystaniem, a nawet ją sprzedają. Artykuł przedstawia rolę prosumenta w przyszłych inteligentnych sieciach elektroenergetycznych i prezentuje wybrane mechanizmy obecnie wykorzystywane w Europie dla wsparcia producentów energii z odnawialnych źródeł. W zakończeniu zaprezentowano fragment wyników badania przeprowadzonego w centralnej Polsce na temat skłonności polskich odbiorców sektora gospodarstw domowych do zakupu urządzeń produkujących tego typu energię.(abstrakt oryginalny)

Greater energy efficiency is an essential part of overcoming the challenges facing the energy sector. More energy is expected to come from renewable resources (RES) in order to reduce dependency on fossil fuels. The next generation power network called the Smart Grid (SG) will allow customers to make informed decisions about their energy consumption. The role of the typical energy customer evaluates from passive to active. Households with rooftop solar panels, small wind turbines or micro CHPs will no longer be only consumers of energy provided by the grid, but instead will become energy prosumers' - producing, consuming, managing and even trading energy.The paper will discuss the idea of the prosumer in the SG and present some current European schemes of supporting energy from renewables. The short result of Polish residential customer inclination to purchase DER based of survey done in central Poland region in 2013 will be presented.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barker G., UK can learn from Germany's feed-in tariff lessons, http://www.guard-ian.co.uk/environment/2011/mar/21/germany-feed-in-tariff.
  2. Berent-Kowalska G., Kacprowska J., Gogacz I., Jurgaś A., Kacperczyk G., Energy from renewable sources in 2010, GUS, Warszawa 2012, www.stat.gov.pl.
  3. http://www.ncesmart.com/Documents/SOTA Improsume Final version B.pdf.
  4. Karnouskos S., Serrano M., Marrón P.J., Marques A., PROSUMER interactions for efficient energy management in smartgrid Neighborhoods Proceedings of the CIB W78-W102 2011: International Conference - Sophia Antipolis, France, 26-28 October 2011, http://diktio.dyndns.org/files/2011_CIB.pdf.
  5. Kashya V., The Solar PV revolution in UK - is it generating enough for you?, me-tering.com, 2012, http://www.metering.com/node/21386.
  6. Klein A., Pfluger B, Held A., Ragwitz M., Resch G., Faber T., Evaluation of different feed-in tariff design options - Best practice paper for the International Feed-In Cooperation, Energy Economic Group, 200, www.feed-in-ooperation.org/.../best_practice_paper_2nd_edition_final.
  7. Pamuła A., Usługi DSM w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych, [w:] Gospodarka elektroniczna - wyzwania rozwojowe, Tom II, pod red. J. Buko, 2012, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 703, Ekonomiczne problemy usług nr 88, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  8. Report on debate: Prosumer energy: what does it mean for end consumers and distribution companies?, NFOŚiGW, 2013, http://www.proinwestycje.pl/index.php?option=com_con-tent&view=frontpage&lang=en&limitstart=5.
  9. Shandurkova I, Bremdal B.A., Bacher R., Ottesen S., Nilsen A., A Prosumer Oriented Energy Market Developments and future outlooks for Smart Grid oriented energy markets", 2011.
  10. Timmerman W., Energy Management Services for Prosumer Communities, Flexines, 2012, http://www.flexines.org/publicaties/eindrapport/BIJLAGE13.pdf.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu