BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dębska Joanna (Uniwersytet Warszawski), Krasuski Paweł (Uniwersytet Warszawski)
Title
Analiza czynników wpływających na prawdopodobieństwo oszczędzania w III filarze systemu emerytalnego w Polsce
The Analysis Relate to Depositing Money in Individual Retirement Account
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (29), 2014, nr 102, s. 179-191, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
System emerytalny, Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Modele ekonometryczne
Pension schemes, Individual Retirement Arrangements (IRA), Econometric models
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest badanie czynników kształtujących prawdopodobieństwo oszczędzania w III filarze systemu emerytalnego w Polsce. Analiza dotyczyła przede wszystkim odkładania środków na Indywidualnym Koncie Emerytalnym. Przyczynkiem do analiz są dynamiczne zmiany w systemie emerytalnym. Wnioski zostały wypracowane na podstawie wygenerowanego modelu ekonometrycznego na podstawie danych z Diagnozy Społecznej.(abstrakt oryginalny)

The aim of this work is a study the factors creating probability of saving in III possibility of pension system in Poland. The analysis relate to depositing money in Individual Retirement Account. The cause of analysis are dynamic changes in pension system. Conclusions are drawn from generated aconometric model based on the data from social diagnosis.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bańbuła P., Oszczędności i wybór międzyokresowy - podejście behawioralne, Materiały i studia NBP. Zeszyt nr 208, 2006.
 2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, Tom 1, PWE, Warszawa 1993.
 3. Ciecieląg J.,Tomaszewski A., Ekonometryczna analiza danych panelowych, WNE, Warszawa 2003.
 4. Edwards S., Edwards A., Economic Reforms and Labor Markets: Policy Issues and Lessons from Chile, NBER Working Paper No. W7646, 2000.
 5. Harasim J., Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice, Katowice 2010.
 6. Liberda B., Determinanty oszczędzania w Polsce, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 1999 nr 28.
 7. Liberda B., Oszczędzanie w gospodarce polskiej - teorie i fakty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000.
 8. Mankiw N.G., Macroekonomics, wyd. 3, Chapter 151.
 9. Nowak A.Z., Ryć K., Oszczędności w okresie transformacji, http://www.ce.uw.edu.pl/.
 10. Nowy system emerytalny w Polsce wpływ na krótko- i długoterminowe perspektywy gospodarki i rynków finansowych, https://www.nbportal.pl/library/pub_auto_B_0001/KAT_B2150.pdf.
 11. Okólski M., Demografia: podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 12. Pension schemes and pension projections in the EU-27 Member States, 2008-2060. European Commission (DG ECFIN) and the Economic Policy Committee (AWG).
 13. Reisen H., Pensions, Savings and Capital Flows, Edward Elgar Publishing, 2000.
 14. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 15. Rószkiewicz M., Oszczędzanie. Postawy i zachowania polskich gospodarstw domowych wobec oszczędzania, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2008.
 16. Rytelewska G., Kłopocka A., Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, Bank i Kredyt Vol. 41 No. 1, 2010.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu