BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimek Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Reforma Wspólnej Polityki Rybołówstwa
The Reform of the Common Fisheries Policy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (29), 2014, nr 102, s. 193-199, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Rybołówstwo, Wspólna Polityka Rybołówstwa, Reformy gospodarcze
Fishery, Common Fishery Policy (CFP), Economic reforms
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest przybliżenie czytelnikowi najważniejszych zagadnień związanych z genezą wspólnej polityki rybołówstwa, nakreślenie zasadniczych cech wyróżniających ten sektor oraz przedstawienie w sposób skondensowany zmian, związanych z reformą Wspólnej Polityki Rybołówstwa dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Publikacja zawiera pojęcia związane z polityką rybołówstwa z nastawieniem polityki unijnej wobec opisywanego sektora oraz przedstawia zmiany związane z reformą. (abstrakt oryginalny)

The aim of the publication is to introduce the reader to the most important issues related to the genesis of the Common Fisheries Policy to outline the essential characteristics of the sector and distinctive in a condensed presentation of the changes, the reform of the Common Fisheries Policy to the European Union Member States. The publication will explain the concepts of fisheries policy, EU policy closer to the attitude described the sector and outline the changes related to the reform of the Common Fisheries Policy.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dz.U. L 358 z 31 grudnia 2002r. str. 59.
 2. Art. 2, Ustawa z dnia 19 lutego 2004 roku o rybołówstwie, Dz.U. z dnia 14 kwietnia 2004 r.
 3. Art. 34, art. 35, art., 36 Traktat o UE.
 4. Dz. Urz. UE L 17 z 21.01.2000r. ze zm.
 5. http://ec.europa.eu/.
 6. http://eur-lex.europa.eu/.
 7. http://www.minrol.gov.pl.
 8. Informacja w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 2014-2020 (kwiecień 2013 r.), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 9. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 28 marca 2007 r. sprawie strategii na rzecz ograniczenia niepożądanych przyłowów i eliminacji odrzutów w rybołówstwie europejskim [COM(2007) 136 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].
 10. Rozporządzenie nr 170/83 (OJ L24 z 27.01.1983r.).
 11. Rozporządzenie (WE) nr 2369/2002.
 12. Rozporządzenie (WE) nr 2371/2002.
 13. Rozporządzenie nr 171/83.
 14. Rozporządzenie nr 3760/92 - Dz. U. nr L 389 z 31 grudnia 1992 r.
 15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 16. Rozporządzenie Rady (WE) 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002r.
 17. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1954/2003 z dnia 14 listopada 2003r. w sprawie zarządzaniu nakładem połowowym, odnosząc się do niektórych obszarów i zasobów połowowych Wspólnoty i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2847/93 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 685/95 oraz (WE) nr 2027/95.
 18. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1954/2003 z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie zarządzania nakładem połowowym, odnoszącego się do niektórych obszarów i zasobów połowowych Wspólnoty i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2847/93 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 685/95 oraz (WE) nr 2027/95.
 19. Rozporządzenie ramowe (WE) nr 2370/2002.
 20. Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz.Urz. UE L 17 z 21.01.2000r. ze zm.)
 21. Wawrzyniak I., Wrona J., Sudyk A.: Rybactwo jako ważny element zrównoważonej działalności o charakterze rolniczym - rozwój rybactwa śródlądowego w Polsce w kontekście obowiązujących i projektowanych regulacji UE", MRiRW, 2012.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu