BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podgórska Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Koniunktura w budownictwie : II kwartał 1994
Business Activity in Construction Industry : 2nd Quarter of 1994
Source
Koniunktura w budownictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 1994, nr 3, 35 s., rys., wykr.
Keyword
Przedsiębiorstwo budowlane, Zatrudnienie, Inwestycje budowlane, Sektor prywatny, Sektor publiczny
Construction company, Employment, Construction investments, Private sector, Public sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Po raz pierwszy wskaźnik koniunktury przyjął wartość dodatnią. Oznacza to wyraźną poprawę koniunktury w budownictwie. Tendencje tą potwierdzają: wzrost produkcji, portfela zamówień oraz stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych. Ożywienie w budownictwie w II kwartale 1994 r. należy wiązać z sezonowym charakterem działalności budowlanej. Wyraźnemu ożywieniu w budownictwie towarzyszy niewielki wzrost zatrudnienia. Zjawisko to może świadczyć o racjonalizacji zatrudnienia w budownictwie, ale także o nieujawnianiu przez przedsiębiorstwa zatrudniania pracowników sezonowych. Wraz z poprawą koniunktury poprawia się sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych. Sygnalizuje to 25% badanej populacji. Także przewidywania na przyszłość są optymistyczne. (fragment tekstu)

For the first time the value of business indicator is positive. It means a significant improvement of business situation in construction industry. This tendency is confirmed by growth of production level, orders on hand and productive capacity utilization. The observed boom in construction industry in 2nd quarter of 1994 should be explained in connection with seasonal character of activity in this branch. Considerable boom in construction industry is accompanied by small increase of employment. This fact seems to prove higher efficiency of construction enterprises. However it may result from hiding seasonal workers by some firms. Together with improvement of business activity the money situation of construction companies is getting better. It is indicated by 25 % of the surveyed enterprises. In this field the expectations are optimistic too. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3247
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu