BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górska-Rożej Karina (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), Rożej Anna (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)
Title
Zarządzanie kryzysem w organizacjach
Management of Crisis in the Organizations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (29), 2014, nr 102, s. 201-211, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Kryzys przedsiębiorstwa, Zarządzanie w kryzysie, Restrukturyzacja
Enterprises crisis, Crisis management, Restructuring
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł został poświęcony omówieniu zasad zarządzania kryzysem w organizacji. Przedstawiono różne definicje kryzysu z podaniem jego istoty. Ponadto scharakteryzowano źródła i symptomy powstawania kryzysów. Głównym celem artykułu była analiza działań antykryzysowych, które mają na celu przygotowanie organizacji do zwalczania efektów negatywnych czynników.(abstrakt oryginalny)

An article is concerned with treatment of principles of crisis management in organisation. It presents different definition of crisis with its essence. Besides, this article characterizes sources and symptoms of crisis formation. Primary objective of this text is analysis anticrisis activities which has to prepare organization for braving with effect of negative factors.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Garbusiewicz W., Restrukturyzacja jako podstawa rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, Kraków 1996.
  2. http://www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/?p=&strona=biul_kryz&nr=2, [dostęp: 26.05.2014].
  3. Krzakiewicz K., Zarządzanie antykryzysowe w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Organizacja a kryzys, red. J. Skalik, Wrocław 2004.
  4. Porada-Rochoń M., Efektywny proces restrukturyzacji przedsiębiorstw wyzwaniem w dobie globalizacji, [w:] Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Kraków 2008.
  5. Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstw, szanse i zagrożenia, Warszawa 1996.
  6. Walas-Trębacz J., Ziarko J., Podstawy zarządzania kryzysowego. Cześć 2. Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie, Kraków 2011.
  7. Wieczerzyńska B., Kryzys w przedsiębiorstwie, Warszawa 2009.
  8. Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu