BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Analiza SWOT jako instrument controllingu strategicznego gmin
SWOT Analysis as an Instrument of Strategic Controlling of Municipalities
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 344, s. 267-275, tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Rachunkowość a controlling
Keyword
Controlling, Controlling strategiczny, Analiza SWOT, Gmina, Strategia rozwoju gminy
Controlling, Strategic controlling, SWOT analysis, District, District development strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Narzędzia controllingu strategicznego wspierające realizację długookresowych zadań mogą być wykorzystywane nie tylko w podmiotach komercyjnych, ale również w jednostkach samorządu terytorialnego. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie roli analizy SWOT w planowaniu długookresowym w jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie gminy. Prawidłowo przygotowana analiza SWOT jako instrument controllingu strategicznego służy wyznaczeniu kierunków rozwoju gminy. Celowi artykułu został podporządkowany treść i jego układ. W pierwszej części zdefiniowano pojęcie controllingu oraz omówiono jego rolę w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie przeprowadzonych badań literaturowych. Druga część niniejszego opracowania przedstawia istotę sporządzania w gminach długookresowych planów i analizy SWOT jako elementu strategii rozwoju. Ostatnia część zawiera krótki przykład zasad sporządzania klasycznej analizy SWOT w jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie gminy, wraz z metodologią.(abstrakt oryginalny)

The tools of strategic controlling can be used not only in commercial companies but also in local government. The main aim of this paper is to show the role of SWOT analysis in long-term planning in local government units at the community level. Well prepared SWOT analysis leads to the development of community.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarek P., 2007, Controlling w zarządzaniu gminą, PWE, Warszawa, s. 30-31.
 2. Borowiec L., 2007, Controlling w realizacji usług publicznych, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków, s. 60-61.
 3. Brzezin W., 2001, Controlling modele teoretyczno-normatywne do zastosowania w przedsiębiorstwach polskich, Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe, Częstochowa, s. 23, 31.
 4. Gajdzik B., Jama B., 2010, Analiza strategiczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 7.
 5. Gierszewska G., 2003, Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa, s. 19, 215.
 6. Gierszewska G., Romanowska M., 1994, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, s. 176.
 7. Kaplan R.S., Cooper R., 2002, Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Kożuch A.K., 2012, Budżetowanie jako instrument zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa, s. 210-211.
 9. Nieplowicz M., 2003, Controlling strategiczny i jego instrumenty, [w:] E. Nowak (red.), Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, ODDiK, Gdańsk, s. 44.
 10. Obłój K., 2007, Strategia organizacji, PWE, Warszawa, s. 326-336.
 11. Pierścionek Z., 2007, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 12. Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., 2011, Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 98-99.
 13. Vollmuth H.J., 2007, Controlling, planowanie, kontrola, kierowanie. Podstawy budowy systemu controllingu, Placet, Warszawa, s.15.
 14. Walczak M., Kowalczyk M., 2010, Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy, Difin, Warszawa.
 15. Wojciechowski E., 2012, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa, s. 261.
 16. Zyznarska-Dworczak B., 2011, Funkcje benchmarkingu w rachunkowości, [w:] W. Gabrusewicz, J. Samelak, Kierunki zmian we współczesnej rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, s.192-199.
 17. Żabiński L. (red.), 2000, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na potrzeby wyboru strategii rozwoju (za pomocą metody SWOT), Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, s. 42-43.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.344.23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu