BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Šebeň Vladimír, Vasiliková Daniela
Title
Interest-Based Spare-Time Activities in Education Outside the Classroom
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 4 (1), s. 123-130, rys., bibliogr. 13 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Czas wolny, Dzieci szkolne, Edukacja, Potrzeby społeczne
Leisure time, School children, Education, Social needs
Note
summ
Abstract
In the paper, the authors analyze the problem of utilizing spare time of pupils in terms of practicing interest-based activities outside the classroom. The paper presents selected ersults of surveys which have been registered in the field of outside- of-classroom interest-based activities.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boroš, Julius - Ondriškova, Edita - Živčicova, Eva. 2003. Psychologia. Bratislava: Iris, 2003. 268 pp. ISBN 80-88778-87-5.
 2. Hofbauer, Břetislav. 2004. Děti, mladež a volny čas. Praha: Portal, 2004. 173 pp. ISBN 80-7178-927-5.
 3. Kratochvilova, Emilia. 2004. Pedagogika voľneho času. Bratislava : Univerzita Komenskeho, 2004. 308 pp. ISBN 80-223-1930-9.
 4. Kratochvilova, Emilia. 2007a. Pedagogika voľneho času v teorii a v praxi. In Pedagogika voľneho času - teoria a prax: Zbornik vedeckej konferencie konanej v dňoch 25.-26. oktobra 2007 v Trnave. Trnava: PF TU, 2007. pp. 16-25. ISBN 978-80-8081-171-5.
 5. Available online: http://pdfweb.truni.sk/konferencie/pvctp/zbornikpvc.pdf
 6. Kratochvilova, Emilia. 2007b. Voľny čas a vychova vo voľnom čase v premenach doby. In Vychova, škola, spoločnosť - minulosť a sučasnosť. Bratislava: Univerzita Komenskeho Pedagogicka fakulta, 2007.pp. 469-477. ISBN 978-80-223-2295-9.
 7. Manniova, Jolana. 1995/1996. Voľny čas a vychovne posobenie na žiaka. In Pedagogicke rozhľady, Vol. 4, No. 2, 1995/1996, pp. 13-16. ISSN 1335- 0404.
 8. Šebeňova, I. 2007a. Učiteľ a zaujmova činnosť žiakov 1. stupňa zakladnej školy. In Technicke vzdelavanie v procese zmien. Banska Bystrica : Fakulta prirodnych vied Univerzity Mateja Bela, 2007. pp. 92-98. ISBN 978-80-8083- 530-9.
 9. Šebeňova, I. 2007b. Remeselne činnosti v mimoškolskych formach prace. Prešov: PU Pedagogicka fakulta, 2007. 77 pp. ISBN 978-80-8068-709-0.
 10. Šebeňova, I. - Šebeň, V. 2007. K zaujmovej kružkovej činnosti na zakladnych školach. In Problematika voľneho času deti a mladeže. Prešov : Greckokatolicka teologicka fakulta Prešovskej univerzity, 2007, pp. 94-106. ISBN 978-80-8068-643-7.
 11. Šebeňova, I. 2008a. Zaujmova kružkova činnosť na 1. stupni zakladnej školy. In Czlowiek w procesie wychowania. Wspolczesne dylematy pedagogiky. Lublin : Wyzsza Szkola Ekonomii i Innowacji, 2008, pp. 119-123. ISBN 978- 83-925024-7-0.
 12. Šebeňova, I. 2008b. Skupinova zaujmova činnosť na 1. stupni zakladnej školy. In Skupinove zaujmove činnosti v programoch a nametoch. Prešov : Fakulta humanitnych a prirodnych vied Prešovskej univerzity, 2008 pp. 289- 445. ISBN 978-80-8068-873-8.
 13. Šebeňova, I. - Valičkova, K. 2008. Rozvijanie technickej činnosti žiakov v teme Vietor a veterna energia. In Technicke vzdelavanie ako sučasť všeobecneho vzdelavania. Banska Bystrica : Fakulta prirodnych vied Univerzity Mateja Bela, 2008. pp. 290-295. ISBN978-80-8083-721-1.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu