BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Šebeňová Iveta
Title
Kształcenie i orientacja w świecie pracy
Education and Orientation in the World of Work
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 4 (1), s. 131-139, bibliogr. 11 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Kompetencje, Kształcenie zawodowe, Praca, Człowiek a praca, Edukacja
Competences, Vocational training, Labour, Human and labour, Education
Abstract
Artykuł zajmuje się formowaniem kluczowych kompetencji uczniów, potrzebą ogólnej oraz fachowej wiedzy przy orientacji w świecie pracy. Skupia się na celach oraz treści kształcenia technicznego w zakresie kształcenia Człowiek i świat pracy z akcentem na pierwotny poziom szkoły podstawowej. Zwraca uwagę na możliwości nieformalnego kształcenia oraz rozwijanie zainteresowania dziedziną techniczną.(fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Goga, Milan. 2005. K niektorym aspektom vzdelavania ako vyznamneho faktora Europskej integracie. In Kvalita života a rovnosť priležitosti - z aspektu vzdelavania dospelych a socialnej prace [online]. Preszow: Wydział Filozoficzny uniwersytetu w Preszowie, 2005. s. 585-591. [cit. 2010-01-05]. Dostępne w internecie:
 2. Depešova, Jana. 2008. Špecifika technickeho vzdelavania. In Technicke vzdelavanie ako sučasť všeobecneho vzdelavania. Bańska Bystrzyca: FPV UMB, 2008. s. 33-37. ISBN 978-80-8083-721-1.
 3. Kozik, T. - Pavelka, J. - Miština, J. 2004. Technicka vychova v Slovenskej republike v kontexte vzdelavania v krajinach Europskej unie. In Technicke vzdelavanie ako sučasť všeobecneho vzdelavania. Bańska Bystrzyca: FPV UMB, 2004. s. 46-47. ISBN 80-8083-040-1.
 4. Kožuchova, Maria. 2001. Teorie učenia a ich uplatnenie v technickom vzdelavani. In Technicke vzdelavanie ako sučasť všeobecneho vzdelavania. Bańska Bystrzyca: FPV UMB, 2001. s.78-82. ISBN 80-8055-559-1.
 5. Sedlakova, Alena. 2009. Vytvarna vychova, vedecka ilustracia a umenie techniky v modernizacii sučasnych edukačnych kompetencii pedagogickych pracovnikov. In Technicke vzdelavanie ako sučasť všeobecneho vzdelavania. Bańska Bystrzyca: FPV UMB, 2009. s. 434-439. ISBN 978-80-8083-878-2.
 6. Štatny vzdelavaci program ISCED 1 - primarne vzdelavanie. Bratysława: Štatny pedagogicky ustav, 2008. 34 s. [online]. [cit. 2010-01-08]. Dostępne w internecie: < http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2319>
 7. Štatny vzdelavaci program ISCED 2 - nižšie sekundarne vzdelavanie. Bratysława: Štatny pedagogicky ustav, 2008. 34 s. [online]. [cit. 2010-01-10]. Dostępne w internecie:< http://www.minedu.sk/index.php? lang= sk& rootId=2319>
 8. Šebeňova, Iveta. 2008. Vybrane kapitoly z pracovno-technickych zaujmovych činnosti. Preszow: PF PU, 2008. 62 s. ISBN 978-80-8068-901-8.
 9. Turek, Ivan. 2005. Globalizacia a jej vplyv na inovaciu technickeho vzdelavania. In InEduTech. Preszow: FHPV PU, 2005. s. 110-122. ISBN 80-8068-361-1.
 10. Vargova, Maria. 2008. Vzdelanie a uspešnosť absolventov škol na trhu prace. In Technicke vzdelavanie ako sučasť všeobecneho vzdelavania. Bańska Bystrzyca: FPV UMB, 2008. s. 338-341. ISBN 978-80-8083-721-1.
 11. Velšic, Marian. 2001. Spoločnosť a vzdelavanie [online]. [cit. 2010-01- 05], s. 1-15. Dostępne w internecie:
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu