BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojnarowska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Zachowania konsumentów w kontekście ekomarketingu
Consumer Behavior in the Context of Ecomarketing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 197-208, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Keyword
Zachowania konsumenta, Ekomarketing
Consumer behaviour, Eco-marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje postawy konsumenckie w kontekście marketingu ekologicznego. Pierwsza część zawiera charakterystykę ekomarketingu oraz opis wybranych narzędzi wspierających jego strategię. Kolejna część przedstawia pojęcie świadomości ekologicznej, cele edukacji ekologicznej oraz model zachowań konsumenckich, wynikający z potrzeby nabycia produktu, który w zależności od poziomu świadomości ekologicznej konsumenta reprezentuje konsumpcję zrównoważoną bądź niezrównoważoną.(abstrakt autora)

The paper presents the consumer behavior in the context of environmental marketing. The first part contains a description of the ecological marketing and selected ecomarketing tools that support it. The next part presents the concept of ecological awareness, environmental education goals and a model of consumer behavior, which is the cause of beginning of the purchase of a product, defining types of consumer due to environmental awareness.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. K. Kokoszka, Marketing ekologiczny w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, red. A. Graczyk, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008, s.  106.
 2. H. Pondel, Wykorzystanie koncepcji ekomarketingu w rynkowej walce o  klienta, Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej "Milenium" nr 1, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska "Milenium", Gniezno 2007, s. 49.
 3. S. Zaremba, Marketing ekologiczny, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009, s. 100.
 4. M. Lisińska-Kuśnierz, M. Ucherek, Znakowanie i kodowanie towarów, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2005, s. 40.
 5. A. Demianowicz, Ekoetykietowanie: od genezy do ISO 14020, [w:] Sterowanie ekorozwojem. Zarządzanie w warunkach ekorozwoju, t. 2, red. B. Poskrobko, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 1998, s. 126.
 6. W. Adamczyk, Ekologia wyrobów, PWE, Warszawa 2004, s. 199.
 7. A. Demianowicz, J. Leśniak, P. Znaniecki, Rola ekoetykietowania w  zarządzaniu ochroną środowiska, [w:] Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie i gminie, red. B. Poskrobko, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu, Białystok- Poznań-Ustronie Morskie 1997, s. 90.
 8. M. Greszta, Sześć kluczowych korzyści wynikających z zaangaŜowania firmy w ideę zrównowaŜonego rozwoju, [w:] Odpowiedzialny biznes 2009. Czas próby, "Harward Business Review Polska" 2009, s. 47.
 9. T. Poskrobko, Sformalizowane systemy zarządzania środowiskowego, [w:] Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, red. A. Graczyk, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008, s. 87,98.
 10. M. Urbaniak, Z. Foltynowicz, A. Podsiadłowska, Rozwój świadomości ekologicznej a znajomość etykietowania środowiskowego wśród polskich przedsiębiorstw, [w:] Ekologia wyrobów, red. W. Adamczyk, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000, s. 252.
 11. B. Dobrzańska, G. Dobrzański, D. Kiełczewski, Ochrona środowiska przyrodniczego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 358.
 12. Gospodarka a środowisko i ekologia, red. K. Małachowski, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 40.
 13. R. Janikowski, Rynek a równoważenie konsumpcji. Stymulatory i  bariery, [w:] Konflikty i współpraca w realizacji strategii ekorozwoju, red. S. Czaja, Wyd.Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003, s. 154.
 14. A. Małysa-Kaleta, Konsumpcja w kształtowaniu jakości życia Polaków, [w:] Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, red. Z. Kędzior, E. Kieżel, PWE, Warszawa 1997, s. 32.
 15. D. Pieńkowski, Konsumpcja w warunkach kryzysu społeczno-przyrodniczego, "Ekonomia i Środowisko" 1997, nr 2, s. 69.
 16. B. Michaliszyn, R. Janikowski, Przyczynek do zrównoważonej konsumpcji, "Człowiek i Przyroda" 1997, nr 6, s. 65-66.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu