BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łyżwa Edyta (Akademia Świętokrzyska w Kielcach)
Title
Czynniki kształtujące przemiany własnościowe w Polsce (1945 - 1989)
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, 2006, s. 283-293, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Teoria ekonomii, Historia gospodarcza, Historia myśli ekonomicznej, Przemiany polityczne, Przemiany społeczne, Przekształcenia własnościowe
Economic theory, Economic history, History of economic thought, Political changes, Social change, Ownership transformations
Abstract
Lata 1945-1989 w Polsce to okres dominacji socjalistycznych form gospodarowania zasobami, w tym zarządzania w sposób scentralizowany poprzez system planów. Realizowanie takiego sposobu osiągania celów gospodarczych było możliwe dzięki uformowaniu specyficznych rozwiązań w zakresie własności. Budowaniu i promowaniu socjalistycznych form własności (państwowej i spółdzielczej) towarzyszyło świadome tworzenie warunków ograniczających zakres występowania form własności o charakterze kapitalistycznym (prywatnych). Przemiany własnościowe, a także związany z nimi szczególny sposób zarządzania, powstawały w wyniku współoddziaływania wielu czynników kształtujących ówczesną rzeczywistość gospodarczą. Wynikały one tak z wcześniejszych doświadczeń w zakresie kształtowania form własności, ówczesnych nurtów myślowych, specyfiki mentalnej lokalnej społeczności, układu politycznego na świecie, jak i innych. Charakter tych czynników można próbować określić jako historyczny, polityczny, kulturowy czy gospodarczy. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Marks K., Engels F. : Dzieła wybrane. T. 1. Książka i Wiedza, Warszawa 1949.
 2. Marks K. : Wstęp do krytyki ekonomii politycznej. "Nowe Drogi", 1948.
 3. Marks K., Engels F. : Manifest Komunistyczny. Książka i Wiedza, Warszawa 1966.
 4. Bartkowiak R. : Historia myśli ekonomicznej. PWE, warszawa 2003.
 5. Spychalski G.B. : Zarys historii myśli ekonomicznej. PWN, Warszawa-Łodź 1999.
 6. Wieniediktow A.W. : Państwowa własność socjalistyczna. Wyd. Prawnicze, Warszawa 1952.
 7. Robinson J. : Szkice o ekonomii marksistowskiej. PWN, Warszawa 1960.
 8. Lenin W.I. : Dzieła wybrane. T. II. Książka i Wiedza, Warszawa 1949.
 9. Stalin J. : Dzieła. T. IV. Książka i Wiedza, Warszawa 1951.
 10. Wyszyński A.J. : Lenin i Stalin - wielikije organizatory Sowietskogo Gosudarstwa. 1946.
 11. Molska A. : Model ustroju socjalistycznego w polskiej myśli marksistowskiej lat 1878-1886. Książka i Wiedza, Warszawa 1965.
 12. Wołkowiczer I. : Początki socjalistycznego ruchu robotniczego w Królestwie Polskim. Warszawa 1952.
 13. Kormanowa Z. : Kształtowanie się zorganizowanego ruchu robotniczego na ziemiach polskich. Historia Polski. T. III, cz. 1, Warszawa 1963.
 14. Sąsiedzki A. : Sprawy żywotne. I. Popielowskie myszy i rzeczywistość, czyli J.N. Kamiński w skórze P. Popiela z Ruszczy. W 50 rocznicę powstania listopadowego. Berlin 1880.
 15. Spychalski G. : Normatywizm katolicki w polskiej myśli ekonomicznej okresu dwudziestolecia międzywojennego. Acta Universitatis Lodziensis, Łódź 1989.
 16. Nowicki J. : Luminarze polskiej teorii ekonomii XX wieku. PWN, Warszawa 1991.
 17. Nowicki J. : teoria ekonomii II Rzeczpospolitej. Warszawa 1989.
 18. Guzicki L., Żurawicki S. : Polscy ekonomiści XIX i XX wieku. PWE, Warszawa 1984.
 19. Guzicki L., Żurawicki S. : Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej 1914-1945. Warszawa 1947.
 20. Jezierski A., Petz B. : Historia gospodarcza Polski Ludowej 1944-1975. PWN, Warszawa 1980.
 21. Brus W., Pohorille M. : Zagadnienia budowy ekonomicznych podstaw socjalizmu. Warszawa 1953.
 22. Staniszkis J. : Ontologia socjalizmu. W : Antykomunizm polski. Tradycje intelektualne. Red. B. Szlachta. Ośrodek Myśli Politycznej. Kraków 2000.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu