BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zabrocki Romuald (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Uwarunkowania zachowań żywieniowych konsumentów w usługach turystycznych
Dietary Behavior Conditions of Consumers in Tourism Services
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 209-222
Issue title
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Keyword
Zachowania konsumenta, Turystyka, Usługi turystyczne
Consumer behaviour, Tourism, Tourism services
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono znaczenie i specyfikę żywienia jako składowej produktu w usługach turystycznych. Omówiono czynniki różnicujące zachowania żywieniowe turystów, do których zaliczono: postrzeganie roli i znaczenia żywienia w życiu w ogóle, indywidualne cechy konsumentów, formę organizacji wyjazdu turystycznego, rodzaj uprawianej turystyki, czynniki ekonomiczne, kontekst czasowo-sytuacyjny oraz zakres dostrzeganego przez konsumentów ryzyka.(abstrakt autora)

The paper presents the importance and specifics of nourishment as a product component in tourist services industry. The factors differentiating nutritional behaviors of clients have been determined, among which one can define: the perception of the role and importance of nutrition in life in general, individual consumer characteristics, the organizational form of a tourist excursion, the type of tourism undertaken by consumers, economical factors, time - situational context and the perceived by the consumer risk.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. I. Narojek, Niektóre aspekty uwarunkowań zachowań żywieniowych, Prace Instytutu żywności i śywienia, Warszawa 1993, s. 7.
 2. T. Fürst, M. Connors, C.A. Bisogni, J. Sobal, L. Winter Falk, Food choice: a conceptual model of the process, "Appetite" 1996, Vol. 26, No. 3, s. 247-266.
 3. R. Shepherd, Psychological aspects of food choic, "Food Science and Technology Today" 1995, Vol. 9, No. 3, s.  175-182.
 4. E. Babicz-Zielińska, Studia nad preferencjami pokarmowymi oraz determinantami wyboru żywności w wybranych grupach konsumenckich, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, Gdynia 1999, s. 48.
 5. N. Gains, The repertory grid approch, [w:] Measurement of Food Preferences, red. H.L. Meiselman, H.J.H. MacFie, Chapman and Hall, London 1994, s. 51-76.
 6. R. Zabrocki, Rola i funkcje usług żywieniowych we współczesnym świecie, [w:] Theoretical and Empirical Researches on Services during Socio-Economic Changes, Wyd. Enturion, Łódź 2008, s. 37-45.
 7. A. Stasiak, Gastronomia jako produkt turystyczny, "Turystyka i  Hotelarstwo" 2007, nr 11, s. 114.
 8. A. Kowalczyk, Turystyka kulinarna, "Turyzm" 2005, nr 15, s. 1-2.
 9. K. Krajewski, R. Zabrocki, Market of food traditional and regional products in Poland, [w:] Traditional and regional technologies and products in humans nourishment, red. Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, PFTS Scientific Publishing House, Kraków 2008, s. 108-133.
 10. M. Jeżewska-Zychowicz, Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania, Wyd. SGGW, Warszawa 2007, s. 20.
 11. B. Bilska, Specyfika żywienia młodych turystów a rozwój turystyki kulturowej, "Problemy Turystyki i Hotelarstwa" 2003, nr 3, s. 107-111.
 12. R. Zabrocki, Postawy konsumentów wobec idei rozwoju produktów regionalnych na globalnym rynku żywności, [w:] Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, red. J. Kall, B. Sojkin, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006, s. 241-246.
 13. Nieznana żywność a postawy i zachowania konsumentów, red. M. Jeżewska-Zychowicz, Wyd. Script, Warszawa 2009, s. 63.
 14. S. Graja-Zwolińska, Znaczenie bazy gastronomicznej w ofercie turystycznej, [w:] Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność, red. Z. Dolatowski, D. Kołożyn- Krajewska, Wyd. Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, Częstochowa 2009, s. 61-62.
 15. W. Grzesińska, D. Gajewska, śywienie w turystyce, WSiP, Warszawa 1999, s. 167-168.
 16. R. Zabrocki, Wybrane aspekty rozwoju usług żywieniowych w Polsce, [w:] Usługi w Polsce, nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, red. A. Panasiuk, K. Rogoziński, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 474.
 17. L. Garbarski, Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 2001, s. 49-50.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu