BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bator Paweł (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu), Majewska-Bator Maria (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Rozwój pamięci organizacji procesem wpływającym na kształtowanie się przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Development of the Memory of an Organization as a Process Having Influence on the Formation of a Firm's Competitive Advantage
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 249-262, tab.
Issue title
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Keyword
Przewaga konkurencyjna, Przedsiębiorstwo
Competitive advantage, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono pamięć organizacji jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa i zaprezentowano wyniki badań własnych, przeprowadzonych na grupie 105 firm, dotyczące metod tworzenia pamięci organizacji. Wyniki badań pokazały, że badane firmy w większym zakresie tworzą pamięć deklaratywną, czyli zachowują wiedzę jawną. Rzadziej stosują formy rozwoju proceduralnej pamięci, przy czym mają głównie problem z zachowywaniem wiedzy technicznej w drodze jej eksternalizacji. Wyniki badań wskazują także, że firmy z udziałem kapitału zagranicznego są bardziej świadome potrzeby rozwoju pamięci organizacji. Ponadto, tworzenie pamięci organizacji ma większe znaczenie w przypadku opierania przewagi konkurencyjnej na sprawności wewnętrznych procesów, marce, tworzeniu nowej wiedzy, wiedzy pracowników i monitorowaniu otoczenia, co jest zgodne z literaturą przedmiotu.(abstrakt autora)

The paper describes organizational memory (OM) as a source of competitive advantage, and presents the results of empirical studies, conducted on a group of 105 companies, on methods to create OM. The results show that the surveyed firms constitute a greater share of declarative memory - retain the explicit knowledge. They less often use forms of development of procedural memory; the problem is primarily with the externalization of technical knowledge. The results also indicate that companies with foreign capital have a greater awareness of the need to develop OM. In addition, the development of OM is more important in the development of competitive advantage, which is based on the effectiveness of internal processes, brand, creating new knowledge, knowledge of workers and monitoring the environment, which is consistent with the literature on the subject.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 228-229.
 2. A. Bencsik, V. Löre, I. Marosi, From Individual Memory to Organizational Memory (Intelligence of Organizations), "Proceedings of World Academy of Science: Engineering and Technology" 2009, No. 56, s. 2-4.
 3. J.P. Walsh, G.R. Ungson, Organizational Memory, "Academy of Management" 1991, No. 16/1, s. 57-58, 79.
 4. D.T. Croasdell, It's Role in Organizational Memory and Learning, "Information System Management" 2001, No. 18/1, s. 8-9.
 5. M.E. Jennex, L. Olfman, Organizational Memory, [w:] Handbook on Knowledge Management, Volume 1: Knowledge Matters, ed. C.W. Holsapple, Springer, Berlin 2004, s. 207-211, 213.
 6. J.J. Ebbers, N.M. Wijnberg, Organizational Memory: From Expectations Memory to Procedural Memory, "British Journal of Management" 2009, No. 20/4, s. 478-480, 486.
 7. B. Ozorhon, I. Dikmen, M.T. Birgonul, Organizational memory formation and its use in construction, "Building Research & Information" 2005, No. 35/1, s. 68-69.
 8. Ch. Moorman, A.S. Miner, The Impact of Organizational Memory on New Product Performance and Creativity, "Journal of Marketing Research" 1997, No. 34/1, s. 92-94.
 9. I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000, s. 86, 88-91.
 10. K. Lowry, The Landscape of ICM Learning Activities, "Coastal Management" 2002, No. 30/4, s. 301, 303-304.
 11. F.D. Tuggle, W.E. Goldfinger, A methodology for mining embedded knowledge from process maps, "Human Systems Management" 2004, No. 23/1, s. 3-4.
 12. P.M. Holan, N. Phillips, T.B. Lawrence, Managing organizational forgetting, "MIT Sloan Management Review" 2004, No. 45/2, s. 45-46.
 13. T. Davenport, D. De Long, M. Beers, Successful Knowledge Management Projects, "Sloan Management Review" 1998, No. 39/2, s. 45.
 14. M. Hammer, D. Leonard, T. Davenport, Why Don't We Know More About Knowledge?, "MIT Sloan Management Review" 2004, No. 45/4, s. 16-17.
 15. R.C. Hicks, R. Dattero, D.G. Stuart, A Verification-Based Conflict Resolution Strategy for Knowledge Management Systems, "Journal of Computer Information Systems" 2002-2003, No. 43/2, s. 37-38.
 16. I. Noor, R.J. Martin, J.A. Treige, Knowledge Gaps Impacts on Risk Management, "AACE International Transactions" 2003, RISK. 09, s. 5.
 17. T.H. Davenport, Information ecology: Mastering the Information and knowledge environment, Oxford University Press, New York 1997, s. 3.
 18. Y.S. Choi, Knowledge Management Supportive Human Resource Environment, "Journal of Academy Business and Economics" 2004, No. 3/1, s. 249.
 19. C.M. Olszak, Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą w  przedsiębiorstwie, "Organizacja i Kierowanie" 2001, nr 4, s. 182.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu