BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerwiński Bogumił (Politechnika Gdańska)
Title
Zmiany w otoczeniu organizacji a intensywność stosowania innowacji przez instytucje finansowe
The Changes in the Environment of the Organization and the Intensity of Applying the Innovation by the Financial Institutions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 301-310, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Keyword
Potencjał innowacyjny, Zarządzanie instytucjami finansowymi, Innowacje, Otoczenie organizacji
Innovation potential, Management of financial institutions, Innovations, Organisation environment
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę przedstawienia roli, jaką odgrywają czynniki otoczenia instytucji finansowych w procesie kreowania innowacji przez te podmioty. W tym celu w odniesieniu do rynku usług finansowych przedstawiono uwarunkowania rozwoju innowacji w sektorze. Zdiagnozowano ponadto poziom innowacyjności polskich instytucji finansowych. W konsekwencji w intensywnie zmieniającym się otoczeniu zidentyfikowano podstawowe czynniki wpływające na potencjał innowacyjny usług finansowych.(abstrakt autora)

The paper presents the factors of the environment of the financial institutions in the process of creating the innovation by these entities. The determinants of the development of the innovation are introduced in this aim in reference to the market of financial services. The level of the innovation of Polish financial institutions is evaluated moreover. Basic factors influencing the innovative potential of financial services are identified in the consequence of changing intensely environment.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. R. Patterson, Kompendium terminów bankowych po polsku i angielsku, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002, s. 467.
  2. W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 116.
  3. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa 1999, s. 322.
  4. B. Pietrzycka, Klasyfikacja przedsięwzięć innowacyjnych w  przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1998, nr 9, s. 16.
  5. E.J. Nijssen, B. Hillebrand, P. Vermeulen, R. Kemp, Exploring product and service innovation similarities and differences, "International Journal of Research in Marketing" 2006, September, s. 241- 251.
  6. B. Czerwiński, Determinanty wzrostu innowacji przedsiębiorstw na rynku usług finansowych, "Handel Wewnętrzny" 2009, nr 5, s. 67-69.
  7. I. Hernando, M.J. Nieto, Is the Internet delivery channel changing banks' performance? The case of Spanish banks, "Journal of Banking & Finance" 2007, No. 31, s.  1097-1099.
  8. K. Furst, W. Lang, D. Nolle, Internet banking: Development and prospects, "Economic and Policy Analysis Working Paper", Office of the Controller of the Currency 2000, s. 2000-2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu