BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szołno-Koguc Jolanta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Zasady gospodarki budżetowej w ujęciu teoretycznym
Bugetary Principles in Theoretical Approach
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2005, vol. 39, s. 129-144
Keyword
Zasady rachunkowości, Rachunkowość budżetowa, Teoria rachunkowości
Accounting principles, Government accounting, Accounting theory
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono istotę, zakres oraz treść zasad zarządzania budżetem publicznym : powszechności, jedności, szczegółowości, roczności, równowagi, uprzedniości, jawności i przejrzystości oraz rzetelności i realności.

The subject of the article is focused on the essence, scope and contents of classic principles of public budget management: universality, unity, particularity and specialization, annuallity, balancing of the budget, previouslity, publicity and transparency, reliability and reality. The analysis of particular rules includes first of all the theoretical aspect. But the Authoress has tried to present also some examples of either respecting these rules or non in budgetary practice. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bień J., Kapitalistyczny system budżetowy, Warszawa 1964.
 2. Borodo A., Zupełność budżetu w Polsce Ludowej, Toruń 1979.
 3. Czuma I., Równowaga budżetu na tle prawa budżetowego różnych państw, Lublin 1924.
 4. Finanse publiczne i prawo finansowe, pod red. C. Kosikowskiego, E. Ruśkowskiego, Warszawa 2003.
 5. Gaudemet P.M., Finanse publiczne, Warszawa 1990.
 6. Głabiński S., Nauka skarbowości, Warszawa-Lwów 1925.
 7. Gomulowicz A., Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Warszawa 2001.
 8. Grodyński T., Zasady gospodarstwa budżetowego w Polsce na tle porównawczym, Kraków 1932.
 9. Harasimowicz J., Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1988.
 10. Jaśkiewicz J., Jaśkiewicz Z., Zarys nauki finansów publicznych, Warszawa 1968.
 11. Komar A., Finanse publiczne w gospodarce rynkowej, Bydgoszcz 1996.
 12. Kosikowski C., Zasady budżetowe, "Finanse" 1967, nr 5.
 13. Lubowicki J., Budżet i zasady budżetowe, "Państwo i Prawo" 1964, nr 8-9.
 14. Ostrowski K., Prawo finansowe - zarys ogólny, Warszawa 1970.
 15. Pomorska, A. Zasady ogólne finansów publicznych, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2002, nr 6.
 16. Stahl Z., Istota budżetu na tle rozwoju historycznego i współczesnych tendencji konstytucyjnych, Lwów 1934, [za:] J. Gliniecka, J. Harasimowicz, Zasady polskiego prawa budżetowego, Bydgoszcz 2001.
 17. Szolno-Koguc J., Miejsce funduszy celowych w systemie finansów publicznych, Annales UMCS, sec. H, Oeconomia, Lublin 2004.
 18. Weralski M., Budżet państwowy [w:] System instytucji prawno-finansowych, t. 2: Instytucje budżetowe, Ossolineum, Wrocław 1982.
 19. Zdzitowiecki J., Zasady budżetowe w Konstytucji PRL, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1958, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu