BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzeszowski Wojciech Dawid (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Niepodzielony wynik finansowy a opodatkowanie
Retained Earnings and Taxation
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 344, s. 295-302, bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Rachunkowość a controlling
Keyword
Wynik finansowy, Dochody, Osoba prawna, Przekształcenia organizacyjne, Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatek dochodowy od osób fizycznych
Financial performance, Income, Legal entity, Organisational transformation, Corporate income tax, Individual income tax
Note
streszcz., summ.
Abstract
W przepisach podatkowych występują uregulowania dotyczące tzw. zysków niepodzielonych oraz nierozliczonych strat. W zależności od podejmowanych decyzji odnośnie do sposobu dysponowania niewypłaconymi w postaci dywidendy zyskami oraz zmian wynikających np. z przekształceń przedsiębiorstwa będzie się to wiązać z różnymi konsekwencjami w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych. Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań kwestii opodatkowania w tym zakresie oraz problemów wynikających z niejednoznacznych przepisów prawnych.(abstrakt oryginalny)

Tax regulations list so called retained earnings and unaccounted losses. Dependent on decisions about methods of using profits that are not paid as dividends and dependent on changes resulting from e.g. corporate transformation this will entail a host of consequences in terms of corporate and personal income tax. The paper's objective is to present taxation methods in this regard as well as issues arising from ambiguous legal regulations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Łukasiak W., 2013, Co jest dochodem na dzień przekształcenia, "Rzeczpospolita" z 25.04.2013 r., Warszawa.
 2. Marciniuk J. (red.), 2014, Podatek dochodowy od osób fizycznych 2014 - Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 3. Obońska A., Wacławczyk A., Walter A. (red.), 2014, Podatek dochodowy od osób prawnych - Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 4. Oczkowski T., Orzeł M., Jakie skutki w podatkach wywołuje łączenie spółek, "Rzeczpospolita" z 20.07.2012 r., Warszawa.
 5. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowic z 24.06.2011, IBPBI/2/423- 318/11/CzP.
 6. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowic z 21.10.2013, IBPBI/2/423- 902/13/SD.
 7. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowic z 28.10.2013, IBPBII/2/415- 802/13/ŁCz.
 8. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 05.06.2013, IPTPB1/415-180/13-2/MD.
 9. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 31.12.2013, IPTPB2/415-637/13-2/KR.
 10. Kodeks spółek handlowych, DzU z 2000 r., nr 94, poz.1037 z późn. zm. DzU 2013, poz. 1030, z 2014 r., poz. 265.
 11. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU z 1991 r. nr 80 poz. 350 z późn. zm., DzU z 2012 r. poz. 361, poz. 362, poz. 596, poz. 769, poz. 1278, 1342, 1448, 1529, 1540 z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387, 1717 z 2014 r. poz. 223, 312.
 12. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU z 1992 r. nr 21 poz. 86 z późn. zm. DzU z 2011 r. nr 74, poz. 397, nr 102, poz. 585, nr 106, poz. 622, nr 134, poz. 781, nr 178, poz. 1059, nr 205, poz. 1202, nr 234, poz. 1389 i 1391 z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1010, 1342, 1448, 1540 z 2013 r. poz. 21, 613, 888, 1012, 1027, 1036, 1287, 1387 z 2014 r. poz. 40, 312.
 13. Ustawa o rachunkowości, DzU z 1994 r. nr 121 poz. 591 z późn. zm. DzU z 2013 r. poz. 330, 613.
 14. Ustawa - Ordynacja podatkowa, DzU z 1997 r., nr 137 poz. 926 z późn. zm. DzU z 2012 r. poz. 749, 1101, 1342, 1529 z 2013 r. poz. 35, poz. 985, 1027, 1036, 1145, 1149, 1289 z 2014 r. poz. 183.
 15. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13.08.2013 r. - II FSK 2366/11.
 16. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z Krakowa z 06.06.2013 r. - I SA/Kr 437/13.
 17. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z Poznania z 14.06.2013 r.- I SA/Po 184/13.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.344.26
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu