BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dolata Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
System odprowadzania i oczyszczania ścieków na obszarach wiejskich - postęp i potrzeby
System of Draining off and Purifying of Sewage in Rural Areas - Progress and Needs
Source
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 3 (9), s. 53-62, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Oczyszczanie ścieków, Gospodarka wodno-ściekowa, Obszary wiejskie, Infrastruktura komunalna
Sewage treatment, Water and wastewater management, Rural areas, Municipal infrastructure
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obszary wiejskie w Polsce odznaczają się, mimo postępu, jaki nastąpił w tym zakresie w ostatnich latach, znacznym niedorozwojem w wyposażeniu ich w takie podstawowe urządzenia, jak sieć kanalizacyjna i oczyszczalnie ścieków. Problem stanowią także dość znaczne dysproporcje między wyposażeniem w elementy infrastruktury ekologicznej obszarów wiejskich poszczególnych województw. (abstrakt oryginalny)

During the period analysed in the elaboration the acceleration of system of draining off and purifying of sewage took place. Those changes are reflected in higher levels of indicators describing the discussed elements of ecological infrastructure. The length of the sewage system increased eight times and the number of their connections to the flat buildings - nine times. It is vital to remember, that despite the progress in ecological infrastructure, their level and availability are not sufficient to satisfy the existing needs. Only 22% of rural population utilizes the services of sewage treatment plants and 20.2% the services of sewage network. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bank Danych Regionalnych. 2008. GUS, Warszawa.
  2. Błażejewski R., 2003. Kanalizacja wsi. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań.
  3. Bugajski P., Bergel T., 2001. Małe oczyszczalnie ścieków jako element ochrony środowiska. Inż. Roln. 8, 199-211.
  4. Dolata M., Łuczka-Bakuła W., 2005. Stan i kierunki rozwoju infrastruktury gospodarczej obszarów wiejskich Wielkopolski, Wyd. AR, Poznań.
  5. Kupiec L., Truskolaski T., Gołębiowska A., 2005. Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura ekonomiczna. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, 270.
  6. Ochrona środowiska. Informacje i opracowania statystyczne. 2007. GUS, Warszawa.
  7. Pawełek J., Bergel T., 1999. Wzrost zużyci wody wodociągowej po podłączeniu budynków do systemu kanalizacji zbiorowej. W: Infrastruktura wsi - postęp i potrzeby. Z. 65. Wyd. AR, Kraków.
  8. Pięcek B., 2000. Wiejskie obszary problemowe pod kątem widzenia infrastruktury. W: Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich. Red. A. Rosner. FAPA, Warszawa.
  9. Wilczyńska K., 1992. Polityka gospodarcza w zakresie eksploatacji i tworzenia infrastruktury na potrzeby gospodarki żywnościowej. W: Gospodarka żywnościowa w Polsce i regionie. Red. A. Czyżewski. PWE, Warszawa, 120-124.
Cited by
Show
ISSN
1899-5241
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu