BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuczka Władysława (Poznan University of Life Sciences, Poland), Jabłońska-Porzuczek Lidia (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Title
Secondary Professional Activity in the Labour Market Pensioners
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 5 (71), s. 127-138, rys., tab., bibliogr. s. 138
Keyword
Wiek emerytalny, Aktywność zawodowa ludności, Rynek pracy, Emeryci
Retirement age, Activity rate of population, Labour market, Pensioners
Note
summ.
Abstract
A pension is a benefit of cash character, which aim is to secure the material existence in the period, in which an individual, regarding to age is not able to perform work. In order to gain the entitlement, one should meet defined conditions, having met which the choice of the moment of retirement is made by the entitled person. A person at retirement age may fully spend their time resting resigning from professional activity, may also continue work, postponing retirement or combine receiving benefits with professional work. The aim of the paper is to analyse the occurrence of secondary professional activity as well as factors determining the undertaking of employment in the period of receiving benefit. The conducted research shows that the responders relatively earlier exercised their right to a pension and average age of responders' retirement amounted to 59 years. However, gaining entitlement to a pension did not caused responders' withdrawal from the labour market and over half of them combined receiving benefits with professional work. The undertaking of the professional activity was conditioned by responders' financial situation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy, 2013, E. Kryńska, J. Krzyszkowski, B. Urbaniak, J. Wiktorowicz (red.), Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki. Łódź.
 2. European Commission 2012 Active Ageing. Report, Special Eurobarometer 378.
 3. Golinowska S. Szatur-Jaworska 2004 Praca z perspektywy wieku [w:] W trosce o pracę. Raport o Rozwoju Społecznym, Polska 2004, S. Golinowska (red.), CASE, UNDP, Warszawa, [http://www.unic.un.org.pl/nhdr/nhdr2004/nhdr2004_pl.pdf, data wejścia: 24.04.2014].
 4. Klimkiewicz A. 2007 Niektóre aspekty zastosowania elastycznego wieku emerytalnego [w:] Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, M. Marcinkowska, S. Wieteska (red.), Difin, Warszawa [za:] A. Klimkiewicz, 2009 Społeczno-prawne uwarunkowania aktywności zawodowej osób w wieku 50+ na rynku pracy, "Polityka Społeczna", nr 2.
 5. Kołaczek B. 2009 Dyskryminacja kobiet w zatrudnieniu, "Polityka Społeczna", nr 5- 6.
 6. Kotowska I. E. 2008 Zmiany aktywności zawodowej a proces starzenia się ludności [w:] Pomyślne starzenie się w  perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, J. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Komitet Nauk Demograficznych PAN, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Instytut Ekonometrii i Statystyki UŁ, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź.
 7. Kotowska I.E., Abramowska-Kmon A. 2008 Subiektywna ocena stanu zdrowia i niepełnosprawność [w:] Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności Zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym. Raport z badań, I.E. Kotowska, I. Wóycicka (red.), Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS, Warszawa.
 8. Pismo z dnia 07.05.2012 r. Znak: 992600/070/92/2012/DST, 2012, ZUS.
 9. Rocznik statystyczny ubezpieczeń społecznych 2009-2011, 2012, ZUS, Warszawa.
 10. Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r., 2011, GUS Warszawa.
 11. Sztanderska U. 2008 Przyczyny wcześniejszej dezaktywizacji zawodowej osób ubezpieczonych w ZUS [w:] Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, MPiPS, Warszawa 2008.
 12. The Future of Retirement: What the People Want, 2006, HSBC, London, za: D. Kałuża, Z. Lewandowska- Szweda, 2009 Bariery aktywizacji zawodowej osób starszych w Polsce [w:] R.C. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, IPiSS, WSE w  Białymstoku, Białystok-Warszawa.
 13. Wóycicka I., Matysiak A. 2004 Czy Polacy muszą zrezygnować z wcześniejszych emerytur? [w:] Później na emeryturę?, I. Wóycicka (red.), Niebieskie Księgi 2004, Rekomendacje Nr 16, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu